Persian Idioms and Proverbs: Letter د (Part 1)

Letter د are listed bellow. this is part 1 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter د .

دارندگی و برازندگی: ثروتمندان، در خور شأن خود زندگی می کنند
داشتم داشتم صاحب نيست دارم دارم صاحب است: از گذشته نگو، حالا چکاره اي؟ (چه چیزی داری؟)
داغ ديدن: گرفتار مصيبت يا اندوه شدن
داغ شکم از داغ عزيزان کمتر نيست: کودک يا کسي که از نخوردن غذا بي تابي مي کند
دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد: تواضع و فروتني افراد دانا
دایه مهربانتر از مادر: آن که بیش از حد و نابجا محبت می کند
دبه در آوردن: پس از توافق در معادله براي تغيير دادن شرايط آن به نفع خود تلاش کردن
دختر تر تيزک است: کنايه به زود رشد بودن دختر
در آفتاب بگذاری راه می افتد: دستخطش خیلی بد است
در باغ سبز نشان دادن: با وعده و وعید، فریب دادن

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک