بازرِسی کردن

/bâzresi kardan/ 

Inspect

مُتَرادِفِ فارسی: جُستُجو کَردَن – نِظارَت کَردَن

–     :مُتَضادِ فارسی

:صَرف

گُذَشتِه: بازرِسی کَردَم – بازرِسی کَردی – بازرِسی کَرد – بازرِسی کَردیم – بازرِسی کردید – بازرِسی کردند

حال: بازرِسی می­ کُنَم – بازرِسی می­ کُنی – بازرِسی می ­کُنَد – بازرِسی می­ کُنیم – بازرِسی می­ کُنید -–بازرِسی می­ کُنَند

 

:مِثال

.مَاموران اَز شِرکَت بازرِسی کَردَند –   

.مَن مَحلِ جِنایَت را بازرِسی کَردَم –   

.دَر فُرودگاه چَمدان او را بازرِسی کَردَند –  


PreviousNext