Farsi reading

زبان فارسی

persian


زبان فارسی یکی از زبان‌های هند و اروپایی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان رایج است. این زبان در بخش هایی از کشورهای هند و پاکستان نیز صحبت می شود. زبان فارسی (یا پارسی) در افغانستان به صورت رسمی دَری و در تاجیکستان با عنوان «تاجیکی» نامیده می شود.

زبان فارسی، زبان رسمی کشور ایران و کشور تاجیکستان است. این زبان یکی از دو زبان رسمی افغانستان (در کنار زبان پشتو) به حساب می آید. در حال حاضر بیش از صد و ده میلیون نفر در سراسر جهان به زبان فارسی صحبت می کنند.

زبان فارسی از سرزمین پارس در حدود استان امروزی فارس در جنوب ایران سرچشمه گرفته ‌است و از دو هزار سال پیش به دیگر سرزمین‌های ایرانی گسترش زیادی یافت.


کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
رایج متداول Prevalent Common
رسمی قانونی Official Formal
سراسر همه Throughout All over
گسترش بسط، توسعه Spread Expanse
استان ایالت Province State
سرچشمه منبع، منشاء Source Wellspring
سرزمین کشور Country Territory
صحبت کردن حرف زدن Speak Talk
نامیدن اسم گذاشتن Nominate Designate


تمرین1: جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

صحبت می­شود رایج سرچشمه نامیدن
سراسر رسمی تاجیکی سرزمین

1. زبان فارسی یکی از زبان‌های هند و اروپایی است که در کشور ایران، …………. است.

2. این زبان در بخش هایی از کشورهای هند و پاکستان نیز …………….

3. زبان فارسی (یا پارسی) در تاجیکستان با عنوان …………… نامیده شده است.

4. زبان فارسی، زبان ………… کشور ایران و کشور تاجیکستان است.

5. در حال حاضر بیش از صد و ده میلیون نفر در ………… جهان به زبان شیرین فارسی صحبت می کنند.

6. زبان فارسی از سرزمین پارس در حدود استان امروزی فارس در جنوب ایران ………… گرفته ‌است.

تمرین2: کلمات مترادف را بهم وصل کنید.

   سراسر     متداول
   سرچشمه     کشور
   سرزمین      همه
   رایج    منبع
   گسترش       قانونی
   رسمی     توسعه


تمرین3: کدام یک از عبارات زیر درمورد متن صحیح یا غلط است:

الف. زبان فارسی، زبان رایج کشور هند است.

ب. بیش از صد و ده میلیون نفر در جهان به زبان فارسی صحبت می ­کنند.

ج. زبان فارسی زبان رسمی کشور افغانسان است.

د. زبان فارسی از زبان­ های اروپایی است.


 

تمرین4: در مورد زبان فارسی چه می ­دانید.


Next