persian reading 

 طبیعت ایران

nature in iran


کشور ایران سرزمینی با طبیعت بسیار زیبا و متنوع است. بیشتر سرزمین این

کشور پهناور را کوههای بلند و دشتهای وسیع پوشانده است.

رشته کوه های البرز با قله دماوند که بلندترین قله ایران با ارتفاع ۵۶۷۱ متر

است، در شمال ایران قرار دارد.

در کوه ها و دشت های ایران غارهای فراوان و چشمه های آب گرم وجود

دارد. غار علی صدر که بزرگترین غار آبی جهان است، از جمله  این

مکان های دیدنی است.

شمال ایران با بیش از هفتصد کیلومتر ساحل دریای خزر (دریای کاسپین)

مزارع چای و برنج، باغ های میوه، کوه ها و جنگل های سرسبز را در خود جای

داده است.

جنوب ایران نیز با بیش از دوهزار کیلومتر خط ساحلی دریاهای عمان و

خلیج فارس، جزایر زیبایی در خود دارد.

کویرها، جنگل ها، دشت های وسیع، باغ های پسته و انار، از جاهای بسیار

دیدنی در ایران هستند.


کلمات کلیدی

مترداف فارسی

مترادف انگلیسی

پوشانیدن

پرکردن Cover

Wear

جای دادن

قرار دادن put

locate

وجود داشتن

بودن existence

be

رشته کوه

Mountains


تمرین1:جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

دیدنی پوشانده وجود دارد قرار دارد
ساحل طبیعت کوه ها دریاها

1. کشور ایران سرزمینی با …………. بسیار زیبا و متنوع است.

2. بیشترکشور ایران پهناور را کوههای بلند و دشت های وسیع

…………..است.

3. بلندترین قله ایران با ارتفاع ۵۶۷۱ متر است، در شمال ایران

…………….

4. در کوه ها و دشت های ایران غارهای فراوان و چشمه های آب

گرم………...

5. غار علی صدر یک مکان …………است.

6. جنوب ایران نیز با بیش از دوهزار کیلومتر …………. دریاهای عمان و

خلیج فارس، جزایر زیبایی در خود دارد.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   پوشانیدن       بودن
   جای دادن       وسیع
   پهناور       پر کردن
   وجود داشتن       قرار دادن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­ باشد:

الف. بلندترین قله ایران، دماوند است.

ب. در کوه­ها و دشت های ایران غار زیادی وجود دارد.

ج. شمال ایران بیش از هفتصد کیلومتر ساحل دارد.

د. دریای عمان و خلیج فارس در شمال ایران قرار دارد.


تمرین4: درمورد طبیعت ایران چه ­می ­دانید.


Answers

PreviousNext