Proem سرآغاز

Proem سرآغاز

ای ضیاء الحق حسام الدین توی
که گذشت از مه به نورت مثنوی
O Ziyá’u ’l-Haqq (Radiance of God), Husámu’ddín, thou art he through whose light the Mathnawí hath surpassed the moon (in splendour).
همت عالی تو ای مرتجا
می‌کشد این را خدا داند کجا
O thou in whom hopes are placed, thy lofty aspiration is drawing this (poem) God knows whither.
گردن این مثنوی را بسته‌ای
می‌کشی آن سوی که دانسته‌ای
Thou hast bound the neck of this Mathnawí: thou art drawing it in the direction known to thee.
مثنوی پویان کشنده ناپدید
ناپدید از جاهلی کش نیست دید
The Mathnawí is running on, the drawer is unseen unseen by the ignorant one who hath no insight.
مثنوی را چون تو مبدا بوده‌ای
گر فزون گردد توش افزوده‌ای
Inasmuch as thou hast been the origin of the Mathnawí, if it become increased (in size), (’tis) thou (who) hast caused it to increase.
چون چنین خواهی خدا خواهد چنین
می‌دهد حق آرزوی متقین
Since thou wishest it so, God wishes it so: God grants the desire of the devout.
کان لله بوده‌ای در ما مضی
تا که کان الله پیش آمد جزا
In the past thou hast been (as) “he belongs to God,” so that (now) “God belongs (to him)” hath come in recompense.
مثنوی از تو هزاران شکر داشت
در دعا و شکر کفها بر فراشت
On thy account the Mathnawí had thousands of thanksgivings (to render): it lifted up its hands in prayer and thanksgiving.
در لب و کفش خدا شکر تو دید
فضل کرد و لطف فرمود و مزید
God saw thanksgiving to thee on its lips and in its hands: (therefore) He showed grace and bestowed favour and increase;
زانک شاکر را زیادت وعده است
آنچنانک قرب مزد سجده است
For to him that gives thanks increase is promised, just as nighness (unto God) is the reward for prostration (in the ritual prayer).
گفت واسجد واقترب یزدان ما
قرب جان شد سجده ابدان ما
Our God hath said, “And prostrate thyself and come nigh (unto Me)”: the prostration of our bodies is become the nighness of the spirit (unto God).
گر زیادت می‌شود زین رو بود
نه از برای بوش و های و هو بود
If increase is accruing (to the Mathnawí), it is for this reason, it is not for the sake of vainglory and (empty) noise.
با تو ما چون رز به تابستان خوشیم
حکم داری هین بکش تا می‌کشیم
We are glad with thee as the vineyard (is glad) in the summer heat: thou hast the authority: come, draw (it on), that we may always be drawing (it on after thee).
خوش بکش این کاروان را تا به حج
ای امیر صبر مفتاح الفرج
Draw happily this caravan (onward) to the Pilgrimage, O Commander of “Patience is the key to joy.”
حج زیارت کردن خانه بود
حج رب البیت مردانه بود
The (formal) Pilgrimage consists in visiting the House (of God), (but only) the Pilgrimage to the Lord of the House is worthy of a (true) man.
زان ضیا گفتم حسام‌الدین ترا
که تو خورشیدی و این دو وصفها
I called thee Ziyá (Radiance) Husámu’ddín (Sword of the Religion) because thou art the Sun, and these two (words) are epithets descriptive (of the sun);
کین حسام و این ضیا یکیست هین
تیغ خورشید از ضیا باشد یقین
For, mark you, this sword and this radiance are one: the sun’s sword (beam) is certainly of the radiance.
نور از آن ماه باشد وین ضیا
آن خورشید این فرو خوان از نبا
Núr (light) belongs to the moon, and this ziyá (radiance) belongs to the sun: read this in the Qur’án.
شمس را قرآن ضیا خواند ای پدر
و آن قمر را نور خواند این را نگر
The Qur’án has called the sun ziyá, O father, and it has called the moon núr. Consider this!
شمس چون عالی‌تر آمد خود ز ماه
پس ضیا از نور افزون دان به جاه
Since the sun is more exalted even than the moon, know, then, that ziyá is superior to núr in dignity.
بس کس اندر نور مه منهج ندید
چون برآمد آفتاب آن شد پدید
Many a one did not see the way in the moonlight, (but) it became visible as soon as the sun rose.
آفتاب اعواض را کامل نمود
لاجرم بازارها در روز بود
The sun displayed (all) objects of exchange perfectly: of necessity, markets were (held) in the daytime,
تا که قلب و نقد نیک آید پدید
تا بود از غبن و از حیله بعید
In order that the false coin and the good money might come into view, and that he (the merchant) might be far (immune) from swindling and trickery.
تا که نورش کامل آمد در زمین
تاجران را رحمة للعالمین
(The sun rose) until its light came to perfection on the earth, a universal mercy to the traders;
لیک بر قلاب مبغوضست و سخت
زانک ازو شد کاسد او را نقد و رخت
But to the false coiner it is hateful and grievous, because by it his money and wares are made unsaleable.
پس عدو جان صرافست قلب
دشمن درویش کی بود غیر کلب
Hence the false coin is the mortal foe of the money-changer: who is the enemy of the dervish but the dog?
انبیا با دشمنان بر می‌تنند
پس ملایک رب سلم می‌زنند
The prophets contend with their enemies; then the angels utter cries of “Save (them), O Lord,”
کین چراغی را که هست او نور کار
از پف و دمهای دزدان دور دار
Saying, “Keep this Lamp, which is light-disseminating, far from the puffs and breaths of thieves.”
دزد و قلابست خصم نور بس
زین دو ای فریادرس فریاد رس
Only the thief and the coiner are adversaries of the light: succour (us) from these twain, O Succourer!
روشنی بر دفتر چارم بریز
کفتاب از چرخ چارم کرد خیز
Shed light upon the Fourth Book, for the sun rose from the Fourth Heaven.
هین ز چارم نور ده خورشیدوار
تا بتابد بر بلاد و بر دیار
Come, give light, like the sun, from the Fourth (Book), so that it may shine upon (all) countries and inhabited lands.
هر کش افسانه بخواند افسانه است
وآنک دیدش نقد خود مردانه است
Whoever reads it (as) an idle tale, he is (as) an idle tale; and he who regards it as money in his own hands (real truth to be applied to himself) is like a man (of God).
آب نیلست و به قبطی خون نمود
قوم موسی را نه خون بد آب بود
It is the water of the Nile, which seemed blood to the Egyptian, (but) to the people of Moses was not blood, but water.
دشمن این حرف این دم در نظر
شد ممثل سرنگون اندر سقر
At this moment the enemy of these words (the Mathnawí) is pictured in (thy) sight (falling) headlong into Hell-fire.
ای ضیاء الحق تو دیدی حال او
حق نمودت پاسخ افعال او
O Ziyá’u ’l-Haqq (Radiance of God), thou hast seen his (evil) state: God hath shown unto thee the answer to his (evil) actions.
دیده‌ی غیبت چو غیبست اوستاد
کم مبادا زین جهان این دید و داد
Thine eye which beholds the invisible is a master(-seer) like the Invisible: may this vision and gift not vanish from this world!
این حکایت را که نقد وقت ماست
گر تمامش می‌کنی اینجا رواست
If thou wilt here complete this story, which is the current coin of (directly applicable to) our present state, ’tis fitting.
ناکسان را ترک کن بهر کسان
قصه را پایان بر و مخلص رسان
Leave the unworthy folk for the sake of the worthy: bring the tale to the end and conduct it to the issue.
این حکایت گر نشد آنجا تمام
چارمین جلدست آرش در نظام
If this story was not finished there (in the Third Book), ’tis (now) the Fourth Volume: set it out in order.


 

PreviousNext

 

Special Offers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74% OFF

Download Instantly

X

How Does It Work?

Find Books

1. Find eBooks

Locate the eBook you wish to purchase by searching for the title.

add to cart

2. Add to Cart

Add the eBook to your cart.

checkout

3. Checkout

Complete the quick and easy checkout process.

download

4. Download

Immediately receive the download link and get the eBook in PDF format.

Why Buy eBook From Learn Persian Online?

Save money

Save up to 75% compared to print

Instantly download

Instantly download and access your eBook

help environment

Help save the environment

Access

Lifetime access to your eBook

Test titles

Over 200 Farsi learning books available

Customers

Over 25,000 happy customers

Star

Over 5,000 reviews with an average rating of 4.6 out of 5

Support

24/7 support

Anywhere

Anytime, Anywhere Access

Find your book

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!