jokes-3

jok    


به مار میگن : نظرت در مورد عشق چیه ؟

مار میگه : بسوزه پدر عاشقی ! سه سال پای دختر همسایه نشستم دیروز فهمیدم شلنگه !

 


PreviousNext