Persian reading 

سعدی

Saadi

ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله مشهور به سعدی شیراز، شاعر و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی در قرن سیزدهم میلادی است.

شهرت او بیشتر به علت نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست. جایگاهش نزد اهل ادب تا بدان‌جاست که به وی لقب استاد سخن و شیخ اجل داده‌اند.

آثار معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در نظم و نیز غزلیات و دیوان اشعار اوست، که به این سه اثر، کلیات سعدی می‌گویند.

شعر «بنی‌آدم» سعدی بسیار مشهور است و به همه زبان های زنده دنیا ترجمه شده است و بارها از زبان مشهورترین افراد (از جمله دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا) شنیده شده است.

بنی آدم اعضای یک پیکرند  /  که در آفرينش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار  /  دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی  /  نشاید که نامت نهند آدمی

روز اول اردیبهشت (بیستم آوریل) در ایران به عنوان روز سعدی شناخته می شود.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

آهنگین

آهنگدار، موزون Musical Tuneful

گیرا

جذاب، فریبنده Interesting Attractive

جایگاه

مقام، موقعیت Rank Position

نثر

Prose

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

آثار ترجمه شده مقام پارسی زبان
نامگذاری نثر آهنگین لقب

1. شعر «بنی‌آدم» سعدی به همه زبان های زنده دنیا ……….. است.

2. شهرت سعدی بیشتر به علت نظم و نثر ……….. اوست.

3. سعدی شاعر و نویسنده ………….. ایرانی  است.

4. به سعدی  …………. استاد سخن و شیخ اجل داده‌اند.

5. ………. معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در نظم و نیز غزلیات و

دیوان اشعار اوست.

6. روز اول اردیبهشت (بیستم آوریل) در ایران به عنوان روز سعدی ………..

شده است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   لقب دادن     موزون
   جایگاه      جذاب
  گیرا       نامیدن
   آهنگین     مقام

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. شهرت سعدی به علت نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست.

ب. سعدی به حافظ لقب استاد سخن و شیخ اجل داده‌ است.

ج. شعر «بنی‌آدم» سعدی بسیار مشهور است.

د. مشهورترین افراد اشعار سعدی را خوانده­ اند.

تمرین4: درمورد سعدی چه می­ دانید.

Answers


تمرین1:   1.  ترجمه شده     2. آهنگین   3. پارسی زبان    4. لقب    5. آثار    6. نامگذاری

تمرین2:   لقب دادن = نامیدن ،    جایگاه = مقام ،    گیرا = جذاب ،   آهنگین = موزون

تمرین3:   الف. ص        ب. غ       ج. ص       د. غ

PreviousNext