چهارشنبه سوری

4shanbe sori


چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره جشن چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد، که نشان‌دهنده بسیار قدیمی بودن این جشن است. مراسم سنّتی مربوط به این جشن ملّی، از دیرباز در فرهنگ سنّتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده ‌است.

واژه «چهارشنبه‌سوری» ترکیبی از دو واژه چهارشنبه (نام یکی از روزهای هفته) و سور به معنای عیش و عشرت است. طبق آیین باستان، در این روز آتش بزرگی بر افروخته می شود که تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه داشته می‌شود. که این آتش معمولاً در بعد از ظهر زمانی که مردم آتش را روشن می‌کنند و از روی آن می‌پرند، آغاز می‌شود.

ایرانیان در زمان پریدن از روی آتش می‌خوانند: «زردی من از تو، سرخی تو از من». این جمله نشانگر مراسمی برای تطهیر و پاک‌سازی است. مردم با این گفته می خواهند آتش تمام رنگ پریدیگی و زردی، بیماری و مشکلاتشان را بگیرد و بجای آن سرخی و گرمی و نیرو به آنها بدهد.

چهارشنبه‌سوری جشنی نیست که وابسته به دین یا قومیّت خاصی باشد و در میان بیشتر ایرانیان رواج دارد.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترداف انگلیسی

نشان ­دهنده

حاکی بودن Indicative Demonstrator

نگه داشتن

حفظ کردن Preserve Keep

برافروختن

شعله­ ور ساختن Enkindle Overheat

پریدن

جهیدن Jump Spring

پاکسازی

تطهیر Purging Expunction

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

پاک­سازی  برگزارمی ­شود نشان­د­هنده برافروخته
رواج آتش قدمت ترکیبی

1. چهارشنبه‌سوری  در شب آخرین چهارشنبه سال ……………….

2. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره جشن چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز

وجود دارد، که ………….. قدمت این جشن است.

3. واژه «چهارشنبه‌سوری» ………….. از دو واژه چهارشنبه (نام یکی از

روزهای هفته) و سور به معنای عیش و عشرت است.

4. طبق آیین باستان، در چهارشنبه سوری آتش بزرگی ……………

می شود.

5. زمان پریدن از روی آتش می‌خوانند: «زردی من از تو، سرخی تو از من».

این جمله نشانگر مراسمی برای ………….. است.

6. چهارشنبه‌سوری در میان بیشتر ایرانیان ……….. دارد.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   پریدن       شعله­ ور کردن
   نشان­دهنده       تطهیر
   برافروختن       جهیدن
   پاکسازی       حاکی بودن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. مراسم چهارشنبه سوری در چهارشنبه شب برگزار می ­شود.

ب. در شاهنامه به مراسم چهارشنبه سوری اشاره شده است.

ج. مراسم چهارشنبه سوری از مراسم جدید ایرانیان است.

د. مرسوم است که در چهارشنبه سوری آتشی برافروخته شود.


تمرین4: درمورد مراسم چهارشنبه ­سوری چه می ­دانید.


Answers

PreviousNext