persian reading 

داریوش

Darius

داریوش داماد کوروش بزرگ، سومین پادشاه هخامنشی بود. او در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک بزرگان خانواده های اشرافی پارسی آن زمان بر تخت پادشاهی ایران نشست.

پس از آن لشکری توانمند را سامان داد، شورش‌های درون‌مرزی را سرکوب کرد و فرمانروایی شاهنشاهی را استحکام بخشید. او پادشاهی نامور بود که سرزمین‌های بسیاری را به قلمرو شاهنشاهی افزود. آغاز ساخت پارسه (تخت جمشید) در زمان پادشاهی او بود.

پس از به قدرت رسیدن، داریوش اهتمام فراوانی از خود برای ساماندهی تشکیلات داخلی کشور به خرج داد به طوریکه نظام تشکیلاتی که وی بنیان نهاد، مدتها بعد توسط سایر حکومتها دنبال گردید.

ایرانیان از داریوش به عنوان پادشاهی دادگر و توانمند یاد می کنند. او همواره مراقب بود که از طرف مأمورین دولتی به مردم ظلم نشود.

از شاهکارهای داریوش ایجاد کانال ‌آبی بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه پیوند می‌داد.

آرامگاه داریوش در دل کوه رحمت در جایی به نام نقش رستم در نزدیکی شهر شیراز است.

   

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

سامان دادن مرتب کردن، ترتیب دادن Organize Order
استحکام بخشیدن محکم کردن Stability Strengthening
نامور معروف، مشهور Famous Reputed
دادگر عادل، منصف Righteous Just
پیوند دادن وصل کردن Link Conjoin
سرکوب کردن شکست دادن Suppress Defeat
اهتمام کوشش، سعی Effort Attempt

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

مشهور عادل محکم کرد ترتیب داد
شکست داد کوشش وصل می ­کند ساخت

1. داریوش بعد از به پادشاهی رسیدن سپاه بزرگی را…………..

2. داریوش با شکست شورشیان پایه­های فرمانروایی خود را ……………

3. داریوش پادشاهی …………….. بود.

4. داریوش ……………. فراوانی برای ساماندهی تشکیلات داخلی کشور کرد.

5. ایرانیان از داریوش به عنوان پادشاهی ………….  یاد می کنند.

6. داریوش کانال ‌آبی ایجاد کرد که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه …………….

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   اهتمام       محکم کردن
  سامان دادن       وصل کردن
  استحکام بخشیدن  معروف
   دادگر       کوشش
  نامور       ترتیب دادن
  پیوند دادن     عادل

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. سومین پادشاه هخامنش کوروش بود.

ب. ساخت تخت جمشید در زمان داریوش آغاز شد.

ج. داریوش همیشه تلاش میکرد تا به مردم ظلم نشود.

د. آرامگاه داریوش در اصفهان قرار دارد.

تمرین4: درمورد داریوش، سومین پادشاه هخامنشی چه می­ دانید.

Answers


PreviousNext