persian reading 

فردوسی

Ferdousi

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زاده ۹۴۰ میلادی) در توس خراسان به دنیا آمد. او یکی از معروفترین سخن‌سرایان نامی ایران و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران است. بسیاری، فردوسی را بزرگ‌ترین سراینده پارسی‌گو دانسته‌اند.

نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته شده و ستوده شده‌ است و شاهنامه فردوسی به بسیاری از زبان‌های زنده جهان ترجمه گردیده است. به گفته بسیاری از پژوهشگران ایرانی، فردوسی بزرگترین رزم‌نامه جهان را پدید آورده که دربردارنده تاریخ جهان باستان است.

در ایران روز ۲۵ اردیبهشت (May 15) به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است. هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی در ایران بر‌گزار می‌شود.

سعدی (شاعر بزرگ ایرانی) نیز به نیکی و احترام از فردوسی یاد می‌کند و بارها از نام قهرمانان کتاب شاهنامه در آثار خود نام برده ‌است و حتی بیتی از شاهنامه را در کتاب بوستان عیناً نقل نموده است:

چه خوش گفت فردوسي ِ پاكزاد / كه رحمت بر آن تربت ِ پاك باد

ميازار موري كه دانه كش است / كه جان دارد و جان شيرين خوش است

کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی

سخن ­سرا

سخنگو Spokesman Speaker

ستوده شدن

ستایش شدن Praise Adoration

رزم ­نامه

حماسه Epic

نقل کردن

بازگو کردن Quote Relate

سراینده

شاعر Poet

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

بازگو شاعر سخن ­سرا بزرگداشت
مثنوی ستایش شده حماسی یاد کرده

1. فردوسی یکی از معروفترین …………… معروف ایران است.

2. فردوسی را بزرگ‌ترین …………….. پارسی‌گو دانسته‌اند.

3.  نام فردوسی در همه جای جهان …………… است.

4. فردوسی بزرگترین اثر …………….. جهان را پدید آورده است.

5. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت (May 15) به نام روز …………..

فردوسی نامگذاری شده‌ است.

6. سعدی بیتی از شاهنامه را در کتاب بوستان خود …………… کرده است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   سراینده       حماسه
   نقل کردن      ستایش کردن
   ستودن       شاعر
  رزم­ نامه     بازگو کردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد مت صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. فردوسی از سخن­سرایان برجسته جهان است.

ب. شاهنامه فردوسی فقط به زبان فارسی موجود است.

ج. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی است.

د. سعدی همیشه از فردوسی به بدی یاد کرده است.

تمرین4: درمورد فروسی چه می ­دانید.

Answers


PreviousNext