Persian reading 

دانشگاه تهران

TehranUniversity

دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است که بیش از هشتاد سال پیش در تهران، در خیابان انقلاب، تأسیس شد. این دانشگاه اولین مرکز آموزش عالی در ایران بود.

در حال حاضر دانشگاه تهران با بیست و پنج دانشکده و یازده مرکز پژوهشی با بیش از سی هزار دانشجو، یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های خاورمیانه می‌باشد.

گشایش دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با فرهنگ غربی همراه بود، این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن غرب و علوم جدید تبدیل کرد.

از آغاز فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تهران تاکنون همواره افراد شایسته و شخصیت‌های برجسته و چهره‌های پرآوازه‌ای در آن به تحصیل پرداخته‌اند.

بی گمان دانشگاه تهران را باید به عنوان معتبرترین و مهم ترین  دانشگاه های ایران دانست. بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر «دانشگاه مادر» و «نماد آموزش عالی» یاد شده است.

کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی

تاسیس کردن

راه ­اندازی، بنا نهادن Establish Constitute

گشایش

افتتاح Opening Inauguration

پرآوازه

معروف، مشهور Famous Introduced

معتبر

ارزشمند، مهم Authentic Valid

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

گشایش خاورمیانه آموزش عالی تاسیس
اتمام جهان معتبرترین تبدیل شد

1. دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز ……………. در ایران است.

2. دانشگاه تهران هشتاد سال پیش در تهران، ……………. شد.

3. دانشگاه تهران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ……………. می‌باشد.

4. ………. دانشگاه تهران با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با فرهنگ غربی

همراه بود.

5. دانشگاه تهران از …………….. دانشگاه­های ایران است.

6. دانشگاه تهران به بستر اصلی ارتباط با تمدن غرب و علوم جدید …………

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   تاسیس    افتتاح
   معتبر     معروف
  گشایش    راه ­اندازی
پرآوازه      ازرشمند

تمرین3: کدامیک از عبارات زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. دانشگاه تهران اولین مرکز آموزش عالی در ایران بود.

ب. دانشگاه تهران از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های خاورمیانه می‌باشد.

ج. از دانشگاه تهران با عنوان «دانشگاه مادر» یاد شده است.

د. بیش از هشتاد سال پیش در اصفهان، تأسیس شد.

تمرین4: درمورد دانشگاه تهران چه می ­دانید.

Answers


PreviousNext