Farsi reading 

تمدن بزرگ فارس

takhtejamshid


اقوام پارسی نام گروهی از مردمان هند و اروپایی (آریایی) بود، که با مادها (از

اقوام قدیمی ایران در سه هزاروپانصد سال پیش) از شمال غربی وارد فلات

ایران شدند و اسم آن را ایران، به معنی سرزمین آریایی، نامیدند.

فلات ایران سرزمینی بسیار پهناور است که بین دو دریای کاسپین در شمال و

دریای پارسی در جنوب و در میان دو چین خوردگی رشته کوههای البرز در

شمال و رشته کوههای زاگرس در جنوب و غرب قرار گرفته است.

پارس ها با فارسی زبانان امروزی متفاوت هستند.  فارسی زبانانی مانند افغان‌ها

و تاجیک‌ها از اقوام پارس نیستند. آنها به علت گسترش زبان فارسی در گذشته

های دور، به این زبان صحبت می کنند.

فارسی (یا پارسی) زبانان بیش از شصت درصد جمعیت امروز ایران را تشکیل

می‌دهند که اکثر آنها از اقوام قدیم پارس هستند.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

وارد شدن

داخل شدن Enter

Arrival

نامیدن

اسم گذاشتن Call

Name

چین خوردگی

چروک داشتن Fold

Wrinkle

قرار گرفتن

ساکن شدن

Settle

Alight

تشکیل دادن

سازمان دادن Organize

Constitute


تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

تشکیل می ­دهند

فلات

زاگرس

متفاوت

قرار گرفته

ساکن هستند آریایی

وارد شدند

1. اقوام پارسی با مادها از شمال غربی وارد ………. ایران شدند.

2. ایران به معنی سرزمین ……….. بود.

3. ایران بین دو دریایی کاسپین و پارسی ……………..است.

4. ایران بین دو رشته کوه البرز و ………….. واقع شده است.

5. پارس ها با فارسی زبانان امروزی ……….. هستند.

6. فارسی زبانان بیش از شصت درصد جمعیت امروز ایران را ……………


تمرین2: کلمات مترادف را بهم متصل کنید.

   قرار گرفتن       سازمان دادن
   وارد شدن       اسم گذاشتن
   تشکیل دادن       ساکن شدن
   نامیدن       داخل شدن

تمرین3: مشخص کنید کدام یک از موارد زیر صحیح یا غلط است:

الف. ایران در میان دو رشته کوه البرز و زاگرس قرار دارد.

ب. پارس­ها همان فارسی زبانان امروز هستند.

ج. فارسی زبانان از اقوام پارس نیستند.

د. شصت درصد جمعیت ایران را فارسی زبانان تشکیل نمی ­دهند.


تمرین4: درمورد تمدن بزرگ پارس چه می ­دانید.

Answers

PreviousNext