writing-5

write


Exercise: Explain a typical day of your life.


Sample Writing:

من معمولا صبح ها زود از خواب بیدار می شوم. پس از دوش گرفتن، صبحانه می خورم. بعد از مسواک زدن لباس می پوشم و با اتوبوس به دانشگاه می روم. دانشگاه از خانه من زیاد دور نیست. بعضی وقتها تصمیم می گیرم تا دانشگاه پیاده بروم. من دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر هستم. در طول هفته معمولا صبح ها کلاس دارم و عصرها آزمایشگاه.

همیشه سعی می کنم شبها زودتر به خانه برگردم و به کارها و تکالیف درسی برسم. من اغلب قبل از ساعت 10 شب به رختخواب می روم تا صبح زودتر بیدار شوم.


PreviousNext