Persian reading 

حافظ

HAFEZ

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی شاعر بزرگ سده هشتم ایران (برابر با قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است.

حافظ تقریبا همه عمر خود را در شهر زیبای شیراز گذراند و به انتشار آثار خود پرداخت. او از مهمترین و تاثیرگذارترین فرد بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود.

اغلب شعرهای حافظ غزل هستند که به غزلیات حافظ مشهور هستند. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، چند مثنوی، قطعات و رباعیات است.

در قرون هجدهم و نوزدهم، اشعار حافظ به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او را در محافل ادبی جهان غرب به سر زبان ها انداخت.

«گوته» دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی، دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار وی تدوین کرد.

حافظ در سال ۱۳۹۰ میلادی در شهر شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیه شیراز زیارتگاه صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.

هرساله در تاریخ ۲۰ مهرماه (برابر با سیزدهم اکتبر) مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران و اندیشمندان بسیاری از ایران و کشورهای دیگر بر‌گزار می‌شود.

در ایران این روز را روز بزرگداشت حافظ نامیده‌اند.

 

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

منتشر کردن

توزیع کردن، انتشار دادن Publish Broadcast

غزل

Sonnet

سر زبان افتادن

شهرت یافتن، معروف شدن Famous Reputation

محافل

انجمن، گروه Community Associations

تدوین کردن

گردآوری کردن، مدون کردن Gather Document

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

درگذشت محافل منتشر کرد معروف
مدون منتشر زیارتگاه بزرگداشت

1. حافظ آثار خودش را در شهر شیراز ………….

2. اکثر اشعار حافظ غزل هستند که به غزلیات حافظ ……….. هستند.

3. در قرون هجدهم و نوزدهم شهرت حافظ در ………… ادبی جهانی شد.

4. دیوان شرقی گوته با الهام از افکار حافظ ………. شده است.

5. آرامگاه حافظ  ……….. صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.

6. مجموعه غزلیات حافظ بصورت کتابی با عنوان دیوان حافظ ………..

شده است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

 تدوین کردن      انجمن
  سر زبان افتادن       توزیع کردن
  محفل     گردآوری کردن
 منتشر کردن      شهرت یافتن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد صحیح یا غلط است.

الف. حافظ بیشتر عمر خود را در شیراز گذارند.

ب. اکثر شعرهای حافظ رباعیات هست.

ج. گوته دیوان شرقی را با کمک حافظ تدوین کرد.

د. آرامگاه حافظ در هند واقع شده است.

تمرین4: درمورد حافظ چه می­ دانید.

Answers


تمرین1:  1. منتشر کرد     2. معروف      3. محافل     4. مدون      5. زیارتگاه      6. منتشر

تمرین2:    تدوین کردن = گردآوری کردن ،       سرزبان افتادن = شهرت یافتن ،    

  محفل = انجمن ،       منتشر کردن = توزیع کردن

تمرین3:  الف. ص     ب. غ        ج. غ            د. غ

PreviousNext