persian reading 

    ابو علی سینا

Boali

ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا، زاده سال ۹۸۰ میلادی در شهر بخارا (از شهرهای قدیمی ایران) بود.

او پزشک و شاعر ایرانی و از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه و پزشکی شهرتی جهانی دارد.

وی نویسنده کتاب «شفا» یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و «القانون فی الطب» یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی از اوست.

به دلیل آنکه در آن عصر، زبان عربی، زبان رایج آثار علمی بود، ابن سینا و سایر دانشمندان ایرانی که در آن روزگار می‌زیستند کتاب‌های خود را به زبان عربی می نوشتند. بعدها بعضی از این آثار به زبان‌های دیگر از جمله فارسی ترجمه شد.

ابن سینا ۴۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته ‌است که شمار زیادی از آن‌ها در مورد پزشکی و فلسفه است. جرج سارتن در کتاب تاریخ علم وی را یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی می‌داند.

ابوعلی سینا در شعر نیز تبهر داشت و اشعار زیادی به زبان فارسی و عربی سروده‌ است.

از شیوه نگارش کتاب‌های علمی و فلسفی و اشعار او که مشهورترین آن‌ها «قصیده عینیه روحیه» است به خوبی می‌توان توانایی و تسلط او در شاعری و سخنوری را دریافت.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

تاثیرگذار

اثرگذار Effective Impressive

می­زیستند

زندگی ­می­کردند Live

ترجمه کردن

معنی کردن Interpret Translate

تبهر

مهارت Skill Proficiency

سرودن

،شعر گفتن، سراییدن Compose Sing

سخنوری

سخنگویی Eloquence Oratory

زاده

متولّد Born

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

مهارت زندگی می­ کردند متولد ترجمه شده
نگاشته سرودن موثرترین دانشمند

1.ابن سینا، ……….. سال ۹۸۰ میلادی در شهر بخارا بود.

2. ابن سینا ……………. فیلسوفان و دانشمندان ایران است.

3.  ابن سینا و سایر دانشمندان ایرانی که در آن روزگار …………..

کتاب‌های خود را به زبان عربی می نوشتند.

4. آثار ابن سینا به زبان­های مختلف …………… است.

5. ابن سینا ۴۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون ………… ‌است.

6. ابوعلی سینا در سرودن شعر نیز …………. خاصی داشت.

 

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  تبهر     سخنگویی
  سخنوری    معنی کردن
  ترجمه کردن     متولد
 زیستن   مهارت
 زاده      زندگی کردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. ابوعلی سینا که نویسنده کتاب شفا بوده، در شعر گفتن نیز تبهر داشت.

ب. کتاب القانون فی الطب را بوعلی سینا در سال 980 میلادی نوشته است.

ج. ابوعلی سینا 450 کتاب شعر نوشته است.

د. جرج سارتن از شاگردان بوعلی سینا بوده است.

تمرین4: درمورد ابوعلی سینا چه می دانید.

Answers


PreviousNext