lesson20

تمرین1:    1. متولد       2. موثرترین        3. زندگی می­ کردند       4. ترجمه شده       5. نگاشته        6. مهارت

تمرین2:    تبهر = مهارت ،      سخنوری = سخنگویی ،     ترجمه کردن = معنی کردن ،    زیستن = زندگی کردن ،         زاده = متولد

تمرین3:  الف. ص        ب. غ        ج. غ          د.غ


PreviousNext