Farsi reading

کاخ چهل ستون

KAKH

کاخ چهل‌ستون از بناهای تاریخی استان اصفهان در ایران است. این کاخ که بالغ بر شصت و هفت هزار متر مربع مساحت دارد، در اواخر قرن شانزدهم میلادی احداث شد.

تالارهای بزرگ و بسیار زیبا جلوه ای با شکوه به این بنای تاریخی بخشیده است.

سقف باشکوه نقاشی تالار، هجده ستون و سقف آئینه کاری تالار آئینه و مدخل آئینه کاری تالار جلوس به همراه ستونهای عظیم آنها که هر یک از آنها به اندازه تنه یک درخت چنار است، از شاهکارهای هنری و معماری ایرانی است که چشمها را به خود خیره می کند.

تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها نیز هنر معماری اصیل ایرانی را نشان می دهد.

شیرهای سنگی چهارگوشه حوض مرکزی تالار و آزاره‌های مرمری منقش اطراف که معرف صنعت حجاری در عهد صفویه است نیز از جاذبه های دیگر کاخ چهل ستون است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

شاهکار

کار بزرگ، برجسته Masterpiece Feat

حجاری

سنگ­تراشی Masonry

ایوان

درگاه، رواق Porch Veranda

بخشیده

داده، عطا شده Forgiven

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

ایوان ساخته شده بناها نگاشته
سنگ­تراشی مساحت شاهکارها بخشیده

1. کاخ چهل‌ستون از ………. تاریخی استان اصفهان در ایران است.

2. کاخ چهلستون در اواخر قرن شانزدهم …………… است.

3. کاخ چهلستون دارای تالارهای بزرگ و بسیار زیبا است که جلوه ای با شکوه

به این بنای تاریخی ………. است.

4. بنای چهلستون داری ………… هنری و معماری ایرانی است که چشم ها

را به خود خیره می کند.

5. شیرهای سنگی چهارگوشه حوض مرکزی تالار کلخ چلستون معرف صنعت

…………… در عهد صفویه است.

6. کاخ چهلستون بالغ بر شصت و هفت هزار متر مربع …………. دارد.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   شاهکار       عطا شده
  حجاری      درگاه
   ایوان       سنگ­تراشی
   بخشیده      کار بزرگ

 

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. کاخ چهلستون در اواخر قرن شانزدهم بنا شده.

ب. تالار کاخ چهلستون دارای آینه کاری­های بسیار زیباست.

ج. تالار اینه کاخ دارای چهل ستون است.

د. سنگ­تراشی کاخ چهلستون مربوط دوران زندیه است.

 

 

تمرین3: درمورد کاخ چهلستون چه می ­دانید.

Answers

تمرین1:  1. بناها  2. ساخته شده   3. بخشیده    4. شاهکارها   5. سنگ­تراشی   6. مساحت

تمرین2:  شاهکار = کار بزرگ ،   حجاری = سنگ­تراشی ،   ایوان = درگاه ،   بخشیده = عطا شده

تمرین3:     الف. ص       ب. ص       ج. غ       د. غ

PreviousNext