Farsi reading

کرمان

kerman

کرمان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز پهناورترین استان ایران است که در جنوب شرقی این کشور قرار دارد. این شهر به دلیل اهمیتی که در ایران داشته در برهه‌هایی از زمان به عنوان پایتخت ایالتی ایران مطرح بوده‌است.

کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است. این شهر به عنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شده‌است و در برنامه‌های توسعه کشور باید به شهری الکترونیکی تبدیل شود.

قلعه دختر و قلعه اردشیر از آثار دوران ساسانی در شرق شهر کرمان قرار دارد.  مؤلف جغرافیای کرمان معتقد است که حدود ۲۲۰ سال بعد از میلاد، به هنگام فتح کرمان به دست اردشیر این محل گواشیر نام داشته است.

در متن کتیبه‌ای که از شاپور اول ساسانی در اطراف کعبه زرتشت در نقش رستم فارس بدست آمده‌است، شاپور درباره قلمرو خود چنین می­ گوید: منم خداوندگار مزداپرست شاپور شاهنشاه ایرانیان وغیر ایرانیان.

امارت­ ها و ولایت­ های امپراتوری ایران اینها هستند: پارس، پارت، خوزستان، میشان، آشور، آذیان، عربستان، آذرآبادگان (آذربایجان)، ارمینیا (ارمنستان)، سسیگان، کرمان و سیستان.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

برهه

بخش، قسمت Section Segment

حکام

حاکمان، فرمانروایان Rulers Monarch

ایالتی

Provincial

مطرح کردن

مورد بحث، مورد توجه Discuss Consider

قلمرو

Territory Dominion

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

 

مؤلف فرمانروا قسمت­ هایی ایالتی
نامیده کلان­ شهرهای از لحاظ توسعه

   

1. کرمان یکی ­از……….. ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران است.

2. شهر کرمان به دلیل اهمیتی که در ایران داشته در ……… از زمان به عنوان پایتخت ایران مطرح بوده‌ است.

3. در برخی دوره‌ها کرمان به عنوان پایتخت ………. مطرح بوده و چندشهر مهم دیگر را هم در قلمرو خود داشته است.

4. کرمان ……… صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است.

5. کرمان در برنامه‌های ………… کشور باید به شهری الکترونیکی تبدیل شود.

 

6. کرمان در حدود 220 سال بعد از میلاد گواشیر ………… می ­شده است.

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. مرکز پهناورترین استان ایران کدام شهر است؟

  2. کرمان در کدام کجای ایران قرار دارد؟

  3. قلعه دختر در کرمان از آثار چه دورانی است؟

  4. 220 سال بعد از میلاد کرمان چه نام داشته؟

 

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. پهناورترین استان ایران کرمان است.

ب. قلعه اردشیر در غرب کرمان قرار دارد.

ج. کرمان در آینده به شهر الکترونیکی تبدیل می­ شود.

د. قلعه دختر از آثار دوران صفوی است.

 

 

تمرین4: درمورد شهر کرمان چه می ­دانید.

 

Answers

تمرین1:   1.   کلان­ شهرهای    2.  قسمت­ هایی       3.  ایالتی     4. از لحاظ   5. توسعه        6.نامیده

تمرین2: 1.کرمان           2. جنوب شرق           3.دوران ساسانی                 4.گواشیر

تمرین3:    الف.ص                   ب.  غ                   ج.  ص               د. غ


PreviousNext