Farsi reading

  آب و هوای ایران

wather


آب و هوای ایران مانند طبیعت آن بسیار متنوع است. در بهار که هوا در

بسیاری از نقاط گرم و آفتابی است، در شمال غربی ایران در اغلب اوقات

هنوز برف می بارد و هوا سرد است.

در فصل تابستان، هوای مناطق جنوبی و مرکزی ایران بسیار گرم است. اما

مناطق شمال غربی، هوایی مطبوع دارند. حتی کوه ها در این مناطق پوشیده از

برف هستند.

پاییز در بسیاری از نقاط ایران فصلی دل انگیز و زیباست. رنگ سبز درختان

در این فصل به رنگهای مختلف تبدیل می شود و مناظر زیبایی را به وجود می آورد.

در فصل زمستان، اختلاف دمای هوا بسیار زیاد است. در این فصل در خیلی از

مواقع مردم در جنوب کشور همچنان از شنا در دریای عمان و خلیج فارس

لذت می برند، اما مردم در بخش های شمال غربی با برفهای بسیار سنگین مواجه هستند.

میزان بارندگی در شمال کشور بسیار زیاد است به گونه ای که روزهای

آفتابی کمی به ویژه در زمستان در این مناطق وجود دارد. برعکس، در

مناطق مرکزی کشور، مردم همیشه با کمی آب مواجه هستند.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

متنوع بودن

مختلف بودن Diversity

Various

تبدیل شدن

تغییر کردن Change

Conversion

بوجود آوردن

پدید آوردن Beget

create

لذت بردن

خوش بودن

Enjoy

Pleasure

مواجه شدن

روبرو شدن Confront

Faced


تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

بارندگی

مختلف دل­انگیز

اختلاف دما

پدید آمدن

تبدیل می ­شود لذت می­ برند

پوشانده می ­شود

1. پاییز در بسیاری از نقاط ایران فصلی …………….. و زیباست.

2. رنگ درختان در پاییز به رنگهای مختلف ……………… 

3. میزان ………….. در شمال کشور ایران بسیار زیاد است. 

4. در فصل زمستان، ……………. هوا بسیار زیاد است.

5. در زمستان خیلی از مواقع مردم در جنوب کشور از شنا …………

6. در زمستان بخش های شمال غربی با برفهای بسیار سنگین ………


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   متنوع بودن       پدید آوردن
   لذت بردن       رو به رو شدن
   مواجه شدن       خوش بودن
   تبدیل شدن       مختلف بودن
   بوجود آوردن       تغییر کردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. در فصل تابستان در شمال غرب کوهها پوشیده از برف است.

ب. اختلاف دما در فصل زمستان بسیار کم است.

ج. میزان بارندگی در جنوب کشور بسیار زیاد است.

د. مناطق مرکزی اکثرا با مشکل کم آبی مواجه هستند.


تمرین4: درمورد آب و هوای ایران چه می­ دانید.


answers

PreviousNext