Farsi reading

شوش

shush

شوش به عنوان کهن­ترین شهر جهان شناخته شده است. به این دلیل که از آغاز حیات بشر تا کنون زندگی شهری در آن جریان دارد. این شهر باستانی در شمال غرب شهر اهواز قرار دارد.

شوش به خاطر موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاص خود با  نقاط گوناگون جهان ارتباط داشت. امروز موزه‌ای در جهان نیست که آثار متعددی از شوش در آن نباشد و این نشان‌دهنده ابعاد وسیع غارتگری آثار شوش باستان طی چند دهه اخیر است.

شوش در دوره هخامنشیان پایتخت سیاسی این امپراتوری پهناور بوده است. در دوره ساسانیان شوش به عنوان مرکز اقتصادی تولید و صادرات ابریشم به سراسر نقاط جهان مطرح بوده است.

پرونده محوطه تاریخی شوش در سال 2015 میلادی در یونسکو به ثبت جهانی رسید.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

حیات

زندگی Life Vita

غارتگری

غارتکردن، دزدیدن Sacking Pillage

اقتصادی

Economic

ابریشم

Silk

محوطه

فضا، صحن precinct Apron

تمرین1: جای خالی با کلمه ­های داخل جدول پر کنید

موزه­های غارتگری جریان صحن
آثار حیات معروف اقتصادی

1. ………… به معنی دزدیدن است.

2. شوش به کهن­ترین شهر جهان …………. است.

3. محوطه به معنی ………….. است.

4. شوش در دوران ساسانیان مرکز …………. بوده است.

5. آثار مختلفی از شوش در …………….. جهان است.

6. در ابتدای زندگی بشر در شوش زندگی شهری ………. داشته است.

تمرین2: به پرسش­ های زیر با توجه به متن پاسخ دهید

  1. شوش در کجا قرار دارد؟

2. شهر شوش در چه سالی در یونسکو ثبت شد؟

3. آیا شوش مرکز تولید ابریشم بود؟

4. آیا شهر شوش ویران شده است؟

تمرین3: کدام یک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. شوش مدرن­ترین شهر جهان است.

ب. شوش با نقاط مختلف جهان ارتباط داشته است.

ج. آثار زیادی از شوش دزدیده شده است.

د. شوش در دوران هخامنشیان پایتخت بوده است.

تمرین4: در مورد شهر شوش چه می ­دانید

Answers

تمرین1: 1. غارتگری          2. معروف          3. صحن       4. اقتصادی      5. موزه­ های        6. جریان

تمرین2: 1. شمال غرب شهر اهواز           2. سال 2015        3. بله          4. خیر

تمرین3: الف. غ           2. ص            3. ص               4. ص


PreviousNext