lesson21

تمرین1:    1. شاعران      2. تخمین      3. معروف      4. ثبت شده     5. خلاق      6. ترجمه شده

تمرین2:     برآورد = تخمین ،       مبتکر = خلاق ،    مشاهیر = شاعرها ،       درگذشتن =ف وت کردن

تمرین3: الف. غ       ب. ص         ج. غ         د. غ


PreviousNext