سیزده بدر

13bedar


سیزده‌بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های نوروزی است. در تقویم‌ رسمی ایران، سیزده بدر روز طبیعت نامگذاری شده ‌است و از تعطیلات رسمی کشور است. ایرانیان در این روز از خانه بیرون می روند و در دامان طبیعت روز را سپری می کنند.

روز سیزده بدر آیین‌های ویژه‌ای دارد که در طول تاریخ پدید آمده اند و کم کم به صورت سنت شده اند. از آن جمله می‌توان به آیین‌های زیر اشاره کرد.

  • گره زدن سبزه

  • سبزه به رود سپردن

  • خوردن کاهو و سکنجبین

  • پختن خوراک‌های گوناگون به ویژه آش رشته

سیزده بدر آخرین روز از جشن‌های نوروزی است.


کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
نامگذاری کردن نامیدن، اسم­ گذاری Denomination Named
آیین رسم، سنت Regulations Ceremony
گره زدن بستن Tie Knot
گوناگون مختلف،متفاوت Diverse Different
پدید آمدن بوجود آمدن، ظاهر شدن Engender Appear

  تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

پدید آمده ­اند گره زدن نوروزی سپری می ­کنند
پختن نام­گذاری گوناگون سپردن
  1. سیزده‌ بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های ………….. است.
  2. سیزده بدر روز طبیعت ………… شده ‌است.
  3. ایرانیان سیزده ­بدر از خانه بیرون می روند و در دامان طبیعت روز را ………………..
  4. روز سیزده بدر آیین‌های ویژه‌ ای دارد که در طول تاریخ ………………..
  5. ………… سبزه از مراسم روز سیزده­ بدر است.
  6. پختن خوراک‌های …………… به ویژه آش رشته از مراسم رایج سیزده ­بدر است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  آیین       مختلف
   گره زدن      بوجود آمدن
 گوناکون       سنت
  پدید آمدن    بستن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. روز سیزدهم فروردین تعطیل رسمی کشور است.

ب. خانواده­ها روز سیزده بدر  را درخانه­ هاشان جشن می­ گیرند.

ج. سیزده بدر آخرین روز پاییز است.

د. سبزه گره زدن و به رود انداختن از مراسم سیزده بدر است.


تمرین4: در مورد مراسم سیزده ­بدر چه می ­دانید.


Answers

تمرین1:    1. نوروزی      2. نامگذاری      3. سپری می­ کنند     4. پدید آمده ­اند           5. گره زدن        6. گوناگون

تمرین2:    آیین = سنت ،    گره زدن = بستن ،     گوناگو ن= مختلف ،      پدید آمدن =  بوجود آمدن

تمرین3:   الف. ص     ب. غ      ج. غ        د. ص


PreviousNext