معماری ایرانی

memari irani


بررسی‌ها و کاوش‌های باستان شناسان حکایت از آن دارد که سابقه معماری در ایران به حدود هزاره هفتم پیش از میلاد می‌رسد. از آن زمان تا کنون این هنر به صورت پیوسته در ارتباط با مسائل گوناگون اجتماعی از قبیل مسائل مذهبی، توسعه و تکامل زیادی یافته ‌است.

معماری ایران دارای ویژگیهای منحصربه فردی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار است. ویژگیهایی چون محاسبات دقیق، طراحی مناسب رعایت دقیق مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای بسیار رفیع، ستونهای بلند و تزئینات چشم نواز، همه معرف شکوه معماری ایران است.

در معماری ایرانی همواره تلاش شده است که کار بیهوده در ساختمان سازی صورت نگیرد و از اسراف پرهیز شود. گوهر و ذات این نوع معماری با وجود ویژگی هایی مانند تناسب و زیبایی سردرها و گنبدها و ایوان‌ها، منطق ریاضی و عرفانی آن است.

گرایش معماران ایرانی به سوی حیاط‌ها، باغچه‌ها، هشتی‌ها و کلاه فرنگی‌ها که شبستان‌ها را گرداگرد خود گرفته است، از دیرباز جزء رویکرد معماری ایرانی بوده است.


کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
حکایت داشتن دلالت کردن Predicate Indicate
تکامل یافتن کامل شدن Evolv Evolving
توسعه یافتن پیشرفت کردن Expand Progress
برخوردار بودن بهره­ مند شدن Have Include
صورت گرفتن انجام شدن Done Implementation
پرهیز کردن خودداری کردن Avoid Prevent

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

خودداری گذشته بهره­ مند تزئینات
خانه­ ها توسعه هشتی­ ها دلالت
  1. بررسی‌ها و کاوش‌های باستان شناسان ………….. از آن دارد که سابقه معماری در ایران به حدود هزاره هفتم پیش از میلاد می‌رسد.
  2. معماری ایرانی در طول زمان ……………..یافته است.
  3. معماری ایران دارای ویژگیهای منحصربه فردی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه …………….. است.
  4. از ویژگی­های معماری ایرانی ……………چشم­نواز است.
  5. در معماری ایرانی همواره تلاش شده است که کار بیهوده در ساختمان سازی صورت نگیرد و از اسراف …………….. شود.
  6. گرایش معماران ایرانی به سوی حیاط‌ها، باغچه‌ها، هشتی‌ها و کلاه فرنگی‌ها که شبستان‌ها را گرداگرد خود گرفته است، از ………….. جزء رویکرد معماری ایرانی بوده است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  پرهیز       کامل شدن
   صورت گرفت       بهره­ مند شدن
   توسعه     انجام شد
   برخوردار شدن      خودداری
  تکامل یافتن       پیشرفت

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد:

الف. قدمت معماری در ایران به حدود هفت هزار سال پیش از میلاد برمی­ گردد.

ب. در معماری ایرانی ایوان های بسیار رفیع، ستونهای بلند و تزئینات استفاده می ­شود.

ج. اسراف و بیهوده کاری در معماری ایرانی بسیار دیده م ی­شود.

د. معماران ایرانی به طراحی حیاط­ ها، هشتی­ ها و شبستان ­ها علاقمندند.


تمرین4: درمورد معماری ایرانی چه می دانید.


Answers

تمرین1:  1.دلالت     2. توسعه      3. برخوردار      4. تزئینات       5. خودداری        6. گذشته

تمرین2:   پرهیز = خودداری ،    صورت گرفت = انجام شد ،     توسعه = پیشرفت ،   برخوردار شدن = بهره­ مند شدن ،      تکامل یافتن = کامل شدن

تمرین3:  الف. ص       ب. ص       ج. غ          د. ص


PreviousNext