Returning to the Story of the elephant

Returning to the Story of the elephant. بازگشتن به حکایت پیل

گفت ناصح بشنوید این پند من تا دل و جانتان نگردد ممتحن
Said the sincere adviser, “Hearken to this counsel of mine, so that your hearts and souls may not be afflicted.
با گیاه و برگها قانع شوید در شکار پیل‌بچگان کم روید
Be content with herbage and leaves, do not go in chase of the young elephants.
من برون کردم ز گردن وام نصح جز سعادت کی بود انجام نصح
I have put off from my neck (I have discharged) the debt of admonition: how should the end (final result) of admonition be aught but felicity?
من به تبلیغ رسالت آمدم تا رهانم مر شما را از ندم
I came to deliver the message, that I may save you from (fruitless) repentance.
هین مبادا که طمع رهتان زند طمع برگ از بیخهاتان بر کند
Beware! Let not greed waylay you, let not greed for victual tear you up by the roots!”
این بگفت و خیربادی کرد و رفت گشت قحط و جوعشان در راه زفت
This he said, and gave a farewell and departed; their famine and hunger waxed great on the way.
ناگهان دیدند سوی جاده‌ای پور پیلی فربهی نو زاده‌ای
Suddenly, in the direction of a highroad, they espied a fat young elephant, newly born.
اندر افتادند چون گرگان مست پاک خوردندش فرو شستند دست
They fell upon it like furious wolves, ate it clean up, and washed their hands.
آن یکی همره نخورد و پند داد که حدیث آن فقیرش بود یاد
One of the fellow-travellers did not eat (of it) and exhorted (the others to abstain), for the sayings of that dervish were remembered by him.
از کبابش مانع آمد آن سخن بخت نو بخشد ترا عقل کهن
Those words hindered him from (eating) its roasted flesh: old intelligence bestows on thee a new fortune.
پس بیفتادند و خفتند آن همه وان گرسنه چون شبان اندر رمه
Then they all fell down and slept, but the hungry one (was awake) like the shepherd in the flock.
دید پیلی سهمناکی می‌رسید اولا آمد سوی حارس دوید
He saw a frightful elephant approaching: first she came and ran towards him who was keeping guard.
بوی می‌کرد آن دهانش را سه بار هیچ بویی زو نیامد ناگوار
She smelt his mouth thrice: no disagreeable smell came from it.
چند باری گرد او گشت و برفت مر ورا نازرد آن شه‌پیل زفت
She paced round him several times and went off: the huge queen-elephant did him no hurt.
مر لب هر خفته‌ای را بوی کرد بوی می‌آمد ورا زان خفته مرد
She smelt the lips of every sleeper, and the smell (of her young one’s flesh) was coming to her from each of those slumbering men.
از کباب پیل‌زاده خورده بود بر درانید و بکشتش پیل زود
He (each man) had eaten of the roasted flesh of the young elephant: the (mother) elephant quickly tore him to pieces and killed him.
در زمان او یک بیک را زان گروه می‌درانید و نبودش زان شکوه
At once she set about rending the people of that company one by one, and she had no awe of (doing) it.
بر هوا انداخت هر یک را گزاف تا همی‌زد بر زمین می‌شد شکاف
She tossed each one in the air recklessly, so that he dashed on the earth and was cloven asunder.
ای خورنده‌ی خون خلق از راه برد تا نه آرد خون ایشانت نبرد
O drinker of the people’s blood, begone from the way, lest their blood wage war against thee.
مال ایشان خون ایشان دان یقین زانک مال از زور آید در یمین
Know for sure that their property is (as) their blood, because property comes into one’s hand (is acquired) by strength (of body).
مادر آن پیل‌بچگان کین کشد پیل بچه‌خواره را کیفر کشد
The mother of those young elephants slays in retribution: (her) retribution will slay him that eats the young elephant.
پیل‌بچه می‌خوری ای پاره‌خوار هم بر آرد خصم پیل از تو دمار
O eater of bribes, thou eatest the young elephant: from thee too the Master of the elephant will wring the breath.
بوی رسوا کرد مکر اندیش را پیل داند بوی طفل خویش را
The smell put to shame the deviser of fraud: the elephant knows the smell of her child.
آنک یابد بوی حق را از یمن چون نیابد بوی باطل را ز من
He that perceives the smell of God from (distant) Yemen, how should not he perceive the smell of falsehood from me?
مصطفی چون برد بوی از راه دور چون نیابد از دهان ما بخور
Inasmuch as Mustafá (Mohammed) smelt (this) from far away, how should not he smell the odour from our mouths?
هم بیابد لیک پوشاند ز ما بوی نیک و بد بر آید بر سما
He does smell it, but he conceals (the fact) from us: the good and bad smells go up to Heaven.
تو همی‌خسپی و بوی آن حرام می‌زند بر آسمان سبزفام
Thou art sleeping, and (meanwhile) the smell of that unlawful deed (of thine) is beating on the azure sky.
همره انفاس زشتت می‌شود تا به بوگیران گردون می‌رود
It accompanies thy foul breaths, it ascends to the smellers (examiners) in the celestial sphere.
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز
The smell of pride and the smell of greed and the smell of concupiscence will become, in speaking, like (the smell of) onions.
گر خوری سوگند من کی خورده‌ام از پیاز و سیر تقوی کرده‌ام
If thou take oath, saying, “When have I eaten them? I have abstained from onions and garlic,”
آن دم سوگند غمازی کند بر دماغ همنشینان بر زند
The breath of thy oath will inform (against thee) and will strike upon the noses of those who sit beside thee.
پس دعاها رد شود از بوی آن آن دل کژ می‌نماید در زبان
Prayers, then, are rejected because of the smell thereof: the corrupt heart shows in the tongue.
اخسا آید جواب آن دعا چوب رد باشد جزای هر دغا
The answer to such a prayer is “Get ye gone”: the requital for every knave is the cudgel of repulse.
گر حدیثت کژ بود معنیت راست آن کژی لفظ مقبول خداست
(But) if thy words be wrong and thy meaning right, that wrongness of expression is acceptable to God.


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "Returning to the Story of the elephant"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *