Masnavi

Masnavi-Book مثنوی معنوی

Masnavi-Book مثنوی معنوی

جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولوی، مولانا و رومی در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ به دنیا آمد. او در حدود سال 628 هجری قمری درگذشت و در قونیه (ترکیه فعلی) به خاک سپرده شد. رومی از مشهورترین شاعران ایرانی فارسی زبان است. نام کامل او «محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی» می باشد. او در دوران زندگی خود لقب¬های مانند...
Read more ...
RezaReza
Masnavi-Book 2 مثنوی دفتر دوم

Masnavi-Book 2 مثنوی دفتر دوم

Content ProemسرآغازHow in the time of ‘Umar, may God be well-pleased with him, a certain person imagined that what he saw was the new moon.هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمرHow a snake-catcher stole a snake from another snake-catcherدزدیدن مارگیر ماری را از مارگیری دیگرHow the companion of Jesus, on whom be peace, entreated Jesus, on whom be peace, to give life to the bones.التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخوانها را از اوHow the Súfí enjoined the...
Read more ...
RezaReza
Masnavi-Book 6 مثنوی دفتر ششم

Masnavi-Book 6 مثنوی دفتر ششم

Content ProemسرآغازHow an inquirer asked (a preacher) about a bird that was supposed to have settled on the wall of a city “Is its head more excellent and estimable and noble and honourable or its tail?” and how the preacher gave him a reply suited to the measure of his understanding.سال سایل از مرغی کی بر سر ربض شهری نشسته باشد سر او فاضل‌ترست و عزیزتر و شریف‌تر و مکرم‌تر یا دم او و جواب دادن واعظ سایل را به قدر فهم اوIn blame of the rotten (worthless) reputations which...
Read more ...
RezaReza
Masnavi-Book 5 مثنوی دفتر پنجم

Masnavi-Book 5 مثنوی دفتر پنجم

Content ProemسرآغازCommenting on “Take four birds and turn them towards thee.”تفسیر خذ اربعة من الطیر فصرهن الیکConcerning the occasion of the coming of the Tradition of Mustafá (Mohammed), the blessings of God be upon him, that the infidel takes his food in seven bowels, while the true believer takes his food in one bowel.در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یاکل فی سبعة امعاء و الممن یاکل فی معا واحدHow Mustafá (Mohammed) opened the door of the room for...
Read more ...
RezaReza
Masnavi-Book 4 مثنوی دفتر چهارم

Masnavi-Book 4 مثنوی دفتر چهارم

Content ProemسرآغازConclusion of the story of the lover who fled from the night-patrol into an orchard unknown to him, and for joy at finding his beloved in the orchard called down blessings on the night-patrol and said, “It may be that ye loathe a thing although it is better for you.”تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می‌کرد و می‌گفت کی عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکمStory of the preacher who at...
Read more ...
RezaReza
Masnavi-Book 3 مثنوی دفتر سوم

Masnavi-Book 3 مثنوی دفتر سوم

Content ProemسرآغازStory of those who ate the young elephant from greed and because they neglected the advice of the sincere counsellor.قصه‌ی خورندگان پیل‌بچه از حرص و ترک نصیحت ناصحThe remainder of the Story of those who molested the young elephants.بقیه‌ی قصه‌ی متعرضان پیل‌بچگانReturning to the Story of the elephant.بازگشتن به حکایت پیلExplaining that in the sight of the Beloved a fault committed by lovers is better than the correctness of strangers.بیان آنک خطای محبان...
Read more ...
RezaReza
Masnavi-Book 1 مثنوی دفتر اول

Masnavi-Book 1 مثنوی دفتر اول

Content ProemسرآغازHow the king fell in love with the sick handmaiden and made plans to restore her health.عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت اوHow it became manifest that the physicians were unable to cure the handmaiden, and how the king turned his face towards God and dreamed of a holy man.عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله Beseeching the Lord, who is our Helper, to help us to observe self-control in all circumstances, and explaining the harmful and...
Read more ...
RezaReza
How the heavenly voice spoke to ‘Umar

How the heavenly voice spoke to ‘Umar

How the heavenly voice spoke to ‘Umar, may God be well-pleased with him, while he was asleep, saying, “Give a certain sum of gold from the public treasury to the man who is sleeping in the graveyard" در خواب گفتن هاتف مر عمر را که چندین زر از بیت المال به آن مرده ده که در گورستان خفته است‌‌   آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خویش از خواب نتوانست داشت‌‌    Then God sent such a drowsiness upon ‘Umar that he was unable to keep himself from...
Read more ...
RezaReza
Advise of Nabbit Nakhjiran

Advise of Nabbit Nakhjiran

Advise of Nabbit Nakhjiran: Do Not Be Happy with this پند دادن خرگوش نخجیران را که بدین شاد مشوید هین به ملک نوبتی شادی مکن ای تو بسته‌‌ی نوبت آزادی مکن‌‌ Take heed! Do not exult in a kingdom bestowed in turns (passing from one to another), O thou who art the bondsman of Vicissitude, do not act as though thou wert free! آن که ملکش برتر از نوبت تنند برتر از هفت انجمش نوبت زنند (But) those for whom is prepared a kingdom beyond Vicissitude, for them the drums...
Read more ...
RezaReza
Story

Story

Story حکایت خانه‏ی نو ساخت روزی نو مرید پیر آمد خانه‏ی او را بدید A novice one day built a new house; the Pír came (and) saw his house. گفت شیخ آن نو مرید خویش را امتحان کرد آن نکو اندیش را The Shaykh said to his new disciple he put to the test him that had good thoughts. روزن از بهر چه کردی ای رفیق گفت تا نور اندر آید زین طریق‏ “Wherefore hast thou made a window, O comrade?” Said he, “In order that light may come in by this way.” گفت آن...
Read more ...
RezaReza
How it was divinely revealed

How it was divinely revealed

How it was divinely revealed to the mother of Moses that she should throw Moses into the water. وحی آمدن به مادر موسی کی موسی را در آب افکن باز وحی آمد که در آبش فکن                            روی در اومید دار و مو مکن Once more the revelation came: “Throw him into the water; keep thy face in hope and do not tear thy hair. در فکن در نیلش و کن اعتماد...
Read more ...
RezaReza
Parable of the man who sees double

Parable of the man who sees double

Parable of the man who sees double. (He is) like the stranger in the town of Kásh (Káshán), whose name was ‘Umar. Because of this (name) they (refused to serve him and) passed him on from one shop to another. He did not perceive that all the shops were one in this respect that they (the shopkeepers) would not sell bread to (a person named) ‘Umar; (so he did not say to himself), “Here (and now) I will repair my error (and say), ‘I made a mistake: my name is not ‘Umar.’ When I recant and repair my error in this shop, I shall get bread from all the shops in the town; but if,...
Read more ...
RezaReza
1 2 3 81

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!