Story on Oppression the tyrannical king and the villager حکایت پادشاه غور با روستایی

Story on Oppression the tyrannical king and the villager حکایت پادشاه غور با روستایی

Bustan Saadi بوستان سعدی

In the confines of Ghor an oppressor held sway
Who by force, took the villagers’ asses away
The asses, unfed, under burdens of weight
After two days of hardship, submitted to Fate  
  شنیدم که از پادشاهان غور
یکی پادشه خر گرفتی بزور
خران زیر بار گران بی علف
به روزی دو مسکین شدندی تلف
hen Fortune has wealth on a caitiff bestowed,
On the heart of the poor she deposits a load.
If a self-lover’s roof should some altitude show,
He throws rubbish and pisses on roofs that are low.  
چو منعم کند سفله را، روزگار
نهد بر دل تنگ درویش، بار
چو بام بلندش بود خودپرست
کند بول و خاشاک بر بام پست
I have heard that intending to hunt, round about,
The tyrannical ruler one morning set out.
In pursuit of his quarry he galloped amain,
And night overtook him, remote from his train.  
شنیدم که باری به عزم شکار
برون رفت بیدادگر شهریار
تگاور به دنبال صیدی براند
شبش درگرفت از حشم دور ماند  
Unattended, he knew not the place nor the way,
And was forced, for the night, in a village to stay.
He saw a fleet ass, that was fit for the road,
That was willing and strong and could bear a good load.
بتنها ندانست روی و رهی
بینداخت ناکام شب در دهی
A man with a bone in his hand was so thrashing
And beating the beast, that its bones he was smashing.  
یکی پیرمرد اندر آن ده مقیم
ز پیران مردم شناس قدیم
The king waxing wroth, said, “Oh youth! I beseech!
You are harsh beyond bounds to this brute without speech;
Because you have strength, do not show yourself vain!
And from testing your might on the fallen, refrain! ”
پسر را همی‌گفت کای شادبهر
خرت را مبر بامدادان به شهر
که آن ناجوانمرد برگشته بخت
که تابوت بینمش بر جای تخت
The ignorant swain did not like this remark,
And shouting with awe at the monarch, said, “Hark!
In adopting this measure I have an intent;
Since you know not, be off! and pursue your own bent!
کمر بسته دارد به فرمان دیو
به گردون بر از دست جورش غریو
در این کشور آسایش و خرمی
ندید و نبیند به چشم آدمی
Many men, at first sight, whom you would not excuse,
On inquiry, are found to be right in their views. ”
The reproof he administered ruffled the king;
He said to him, “Come! are you right in this thing?  
مگر این سیه نامه بی‌صفا
به دوزخ برد لعنت اندر قفا
پسر گفت: راه درازست و سخت
پیاده نیارم شد ای نیکبخت
I’m afraid you’re a stranger to wisdom, my lad:
You do not seem drunk, but you look as if mad.”
He smiled, saying ” Ignorant Turk, not a word!
The story of Khizir you may not have heard?
Not a man called him mad, no one said he was drunk,
طریقی بیندیش و رایی بزن
که رای تو روشن تر از رای من
پدر گفت: اگر پند من بشنوی
یکی سنگ برداشت باید قوی
زدن بر خر نامور چند بار
سر و دست و پهلوش کردن فگار
مگر کان فرومایه زشت کیش
به کارش نیاید خر لنگ ریش
Then why were the poor people’s boats by him sunk? ”
The monarch replied, ” Oh tyrannical one!
Do you know why that action by Khizir was done?
A tyrannical man had his residence there,
چو خضر پیمبر که کشتی شکست
وز او دست جبار ظالم ببست
به سالی که در بحر کشتی گرفت
بسی سالها نام زشتی گرفت
From whom, people’s hearts were an ocean of care.
At his actions, the isles in lamenting engaged;
A world at his hand, like the ocean enraged.
Out of policy Khizir the boats all destroyed,
That they by the tyrant might not be employed.
To have property, damaged, within your control,
Is better than that, with your enemy whole.”
The peasant of luminous mind smiled, and said: —
“Oh Chief! then, the truth is with me on this head.
I break not, from folly, the legs of the ass,
But because of a tyrant’s oppression, alas!
A lame ass in this place, though enduring Care’s sting,
Is better than that, bearing loads for the king.
That he seized all the boats, you’ve omitted to say,
And acquired a bad name, that will haunt him for aye.
Oh fie! such a king and the State where he reigns!
For a curse on his head till the Judgment remains.
Upon his own body, the tyrant works ill,
And not on the poor who submit to his will.
In To-morrow’s assembly for all, when he stands,
He will seize on his collar and beard with his hands;
On his neck the vast load of his crimes he will place,
And he wont raise his head on account of disgrace.
His burden the ass carries now, I admit;
How on him, on that day, will the ass’s load sit?
If you ask for the truth, then, ill-fated is he,
Who in others’ distress his own comfort can see.
تفو بر چنان ملک و دولت که راند
که شنعت بر او تا قیامت بماند
پسر چون شنید این حدیث از پدر
سر از خط فرمان نبردش بدر
فرو کوفت بیچاره خر را به سنگ
خر از دست عاجز شد از پای لنگ
پدر گفتش اکنون سر خویش گیر
هر آن ره که میبایدت پیش گیر
پسر در پی کاروان اوفتاد
ز دشنام چندان که دانست داد
وز این سو پدر روی در آستان
که یارب به سجاده راستان
که چندان امانم ده از روزگار
کز این نحس ظالم برآید دمار
اگر من نبینم مر او را هلاک
شب گور چشمم نخسبد به خاک
اگر مار زاید زن باردار
به از آدمی زاده دیوسار
زن از مرد موذی ببسیار به
سگ از مردم مردمآزار به
مخنث که بیداد با خود کند
ازان به که با دیگری بد کند
شه این جمله بشنید و چیزی نگفت
ببست اسب و سر بر نمد زین بخفت
همه شب به بیداری اختر شمرد
ز سودا و اندیشه خوابش نبرد
چو آواز مرغ سحر گوش کرد
پریشانی شب فراموش کرد
سواران همه شب همی تاختند
سحرگه پی اسب بشناختند
But a few days of pleasure to him will pertain,
Whose gladness depends on his fellow-men’s pain.
If that heart without life did not rise, it were good;
For because of him, men sleep in sorrowful mood.”
The king heard it all but no answer expressed;
Tied his horse, laid his head on his Numda to rest.
He was wakeful all night, counting stars in the skies;
From passion and thinking, sleep closed not his eyes.
When he heard the cock crow, at the dawning of day,
The distress of the night quickly vanished away.
The horsemen, all night, kept patrolling around,
And at dawn saw his horse’s hoof-prints on the ground.
They beheld the king riding his steed on the plain;
To his presence, on foot, ran the whole of his train.
In devotion they bowed their heads low on the sand;
From the surging of troops, like the sea was the land.
The courtiers sit down and refreshments demand;
They ate and a festive assembly they planned.
When the sound of the mirth on the king had effect,
On the swain of last night, he began to reflect.
He commanded, they searched for and bound him apace;
At the foot of the throne, threw him down in disgrace.
بر آن عرصه بر اسب دیدند و شاه
پیاده دویدند یکسر سپاه
به خدمت نهادند سر بر زمین
چو دریا شد از موج لشکر، زمین
یکی گفتش از دوستان قدیم
که شب حاجبش بود و روزش ندیم
رعیت چه نزلت نهادند دوش؟
که ما را نه چشم آرمید و نه گوش
شهنشه نیارست کردن حدیث
که بر وی چه آمد ز خبث خبیث
هم آهسته سر برد پیش سرش
فرو گفت پنهان به گوش اندرش
کسم پای مرغی نیاورد پیش
ولی دست خر رفت از اندازه بیش
بزرگان نشستند و خوان خواستند
بخوردند و مجلس بیاراستند
چو شور و طرب در نهاد آمدش
ز دهقان دوشینه یاد آمدش
بفرمود و جستند و بستند سخت
بخواری فگندند در پای تخت
سیه دل برآهخت شمشیر تیز
ندانست بیچاره راه گریز
سر ناامیدی برآورد و گفت
نشاید شب گور در خانه خفت
نه تنها منت گفتم ای شهریار
که برگشته بختی و بد روزگار
چرا خشم بر من گرفتی و بس؟
منت پیش گفتم، همه خلق پس
چو بیداد کردی توقع مدار
که نامت به نیکی رود در دیار
The headsman unsheathed his dire sabre, so keen;
By the dopmed one, no way of escape could be seen.
He reckoned that moment of life as his last,
And boldly disclosed what within his mind passed. —
Don’t you see, when the knife to the summit is laid,
That the tongue of the pen far more fluent is made.
When one knows that he cannot escape from his foe,
From his quiver, the arrows he, fearless, will strew. —
He raised up his head in despair, and thus said: —
“In the thorp you can’t sleep, on the night you are dead.
On account of the heartlessness seen in your age,
The world knows the violence in which you engage.
I alone do not curse your tyrannical reign,
But the people; of them, see in me but one slain!
It is strange that my words should have rankled your will;
Kill away, if the whole of mankind you can kill!
And if my reproaches come harsh to your mind,
With justice, uproot all oppression you find!
Not, a helpless and innocent person, to slay.
When you practise injustice, the hope do not hold
That your name through the world will with goodness be told.
I cannot conceive how you manage to sleep;
ور ایدون که دشخوارت آمد سخن
دگر هرچه دشخوارت آید مکن
تو را چاره از ظلم برگشتن است
نه بیچاره بیگنه کشتن است
مرا پنج روز دگر مانده گیر
دو روز دگر عیش خوش رانده گیر
نماند ستمگار بد روزگار
بماند بر او لعنت پایدار
تو را نیک پندست اگر بشنوی
وگر نشنوی خود پشیمان شوی
بدان کی ستوده شود پادشاه
که خلقش ستایند در بارگاه؟
چه سود آفرین بر سر انجمن
پس چرخه نفرین کنان پیرزن؟
همی گفت و شمشیر بالای سر
سپر کرده جان پیش تیر قدر
نبینی که چون کارد بر سر بود
قلم را زبانش روان تر بود
شه از مستی غفلت آمد به هوش
به گوشش فرو گفت فرخ سروش
کز این پیر دست عقوبت بدار
یکی کشته گیر از هزاران هزار
زمانی سرش در گریبان بماند
پس آنگه به عفو آستین برفشاند
به دستان خود بند از او برگرفت
سرش را ببوسید و در بر گرفت
بزرگیش بخشید و فرماندهی
ز شاخ امیدش برآمد بهی
به گیتی حکایت شد این داستان
رود نیکبخت از پی راستان
For those you oppressed have had vigils to keep.
Know! when will a monarch be honestly praised,
In whose court, all the people have flatt’ry’s voice raised?
What avails the assembly’s demonstrative praise!
While spinning their wheels, people malisons raise? “
The tyrannical king, to this lecture inclined
From the maze of neglect, he recovered his mind.
بیاموزی از عاقلان حسن خوی
نه چندان که از جاهل عیب جوی
ز دشمن شنو سیرت خود که دوست
هرآنچ از تو آید به چشمش نکوست
وبال است دادن به رنجور قند
که داروی تلخش بود سودمند
ترش روی بهتر کند سرزنش
که یاران خوش طبع شیرین منش
از این به نصیحت نگوید کست
اگر عاقلی یک اشارت بست
In the village, where Fortune the truth to him showed,
He the office of chief on that peasant bestowed.
Such wisdom and manners, you cannot procure
From the learned, as you can from the fault-finding boor.
From foes hear your qualities; not from allies;
For whatever you do will seem good in their eyes.
Those singing your praises are friends, but in name;
And those who reprove you, true.friendship can claim.
A sour-visaged person much better rebukes,
Than a good-natured friend, who has sweet-smiling looks.
Than this, none can tender you better advice;
And if you have wisdom, a hint will suffice.

PreviousNext


Special Offers


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74% OFF

Download Instantly

X

How Does It Work?

Find Books

1. Find eBooks

Locate the eBook you wish to purchase by searching for the title.

add to cart

2. Add to Cart

Add the eBook to your cart.

checkout

3. Checkout

Complete the quick and easy checkout process.

download

4. Download

Immediately receive the download link and get the eBook in PDF format.

Why Buy eBook From Learn Persian Online?

Save money

Save up to 75% compared to print

Instantly download

Instantly download and access your eBook

help environment

Help save the environment

Access

Lifetime access to your eBook

Test titles

Over 200 Farsi learning books available

Customers

Over 25,000 happy customers

Star

Over 5,000 reviews with an average rating of 4.6 out of 5

Support

24/7 support

Anywhere

Anytime, Anywhere Access

Find your book

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!