News

دهکده مو بلندها

  deh


 

حدود 82 خانواده روستایی از قوم یائو در دهکده هوانگلوی چین صاحب بلندترین موهای جهان هستند. ساکنان این روستا که در میان چینی ها به روستای موبلند ها مشهور است، موهایی به بلندی یک متر و 70 سانتی متر دارند.

یکی از ساکنان این روستا می گوید: طول موهای برخی از اهالی به 2 متر و 10 سانتی متر نیز می رسد، زیرا در روستای یائو، مو، معیار ارزشمندی و زیبایی فرد تلقی می شود. گفتنی است تا پیش از سال 1987 میلادی فقط همسر و فرزندان زنان این روستا می توانستند موهای باز آنها را ببینند و بیرون از خانه زنان باید موهای خود را به دور کلاهی می پیچیدند.

 


    PreviousNext    

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!