How a child began to speak amidst the fire

How a child began to speak amidst the fire and urged the people to throw themselves into the fire به سخن آمدن طفل در میان آتش

یک زنی با طفل آورد آن جهود
پیش آن بت و آتش اندر شعله بود
That Jew brought to that idol a woman with her child, and the fire was blazing.
طفل از او بستد در آتش در فکند
زن بترسید و دل از ایمان بکند
He took the child from her and cast it into the fire: the woman was affrighted and withdrew her heart from (abandoned) her faith.
خواست تا او سجده آرد پیش بت
بانگ زد آن طفل إنی لم أمت‌‌
She was about to bow down before the idol (when) the child cried, “Verily, I am not dead.
اندر آ ای مادر اینجا من خوشم
گر چه در صورت میان آتشم‌‌
Come in, O mother: I am happy here, although in appearance I am amidst the fire.
چشم بند است آتش از بهر حجاب
رحمت است این سر بر آورده ز جیب‌‌
The fire is a spell that binds the eye for the sake of screening (the truth); this is (in reality) a Divine mercy which has raised its head from the collar (has been manifested from the Unseen).
اندر آ مادر ببین برهان حق
تا ببینی عشرت خاصان حق‌‌
Come in, mother, and see the evidence of God, that thou mayst behold the delight of God’s elect.
اندر آ و آب بین آتش مثال
از جهانی کاتش است آبش مثال‌‌
Come in, and see water that has the semblance of fire; (come away) from a world which is (really) fire and (only) has the semblance of water.
اندر آ اسرار ابراهیم بین
کاو در آتش یافت سرو و یاسمین‌‌
Come in, and see the mysteries of Abraham, who in the fire found cypress and jessamine.
مرگ می‌‌دیدم گه زادن ز تو
سخت خوفم بود افتادن ز تو
I was seeing death at the time of birth from thee: sore was my dread of falling from thee;
چون بزادم رستم از زندان تنگ
در جهان خوش هوای خوب رنگ‌‌
(But) when I was born, I escaped from the narrow prison (of the womb) into a world of pleasant air and beautiful colour.
من جهان را چون رحم دیدم کنون
چون در این آتش بدیدم این سکون‌‌
Now I deem the (earthly) world to be like the womb, since in this fire I have seen such rest:
اندر این آتش بدیدم عالمی
ذره ذره اندر او عیسی دمی‌‌
In this fire I have seen a world wherein every atom possesses the (life-giving) breath of Jesus.
نک جهان نیست شکل هست ذات
و آن جهان هست شکل بی‌‌ثبات‌‌
Lo, (it is) a world apparently non-existent (but) essentially existent, while that (other) world is apparently existent (but) has no permanence.
اندر آ مادر به حق مادری
بین که این آذر ندارد آذری‌‌
Come in, mother, (I beseech thee) by the right of motherhood: see this fire, how it hath no fieriness.
اندر آ مادر که اقبال آمده ست
اندر آ مادر مده دولت ز دست‌‌
Come in, mother, for felicity is come; come in, mother, do not let fortune slip from thy hand.
قدرت آن سگ بدیدی اندر آ
تا ببینی قدرت و لطف خدا
Thou hast seen the power of that (Jewish) cur: come in, that thou mayst see the power and the grace of God.
من ز رحمت می‌‌کشانم پای تو
کز طرب خود نیستم پروای تو
Tis (only) out of pity that I am drawing thy feet (hither), for indeed such is my rapture that I have no care for thee.
اندر آ و دیگران را هم بخوان
کاندر آتش شاه بنهاده ست خوان‌‌
Come in and call the others also, for the King has spread a (festal) table within the fire.
اندر آیید ای مسلمانان همه
غیر عذب دین عذاب است آن همه‌‌
O true believers, come in, all of you: except the sweetness (‘adhbí) of (the true) religion all is torment (‘adháb).
اندر آیید ای همه پروانه‌‌وار
اندر این بهره که دارد صد بهار
Oh, come in, all of you, like moths; (come) into this fortune which hath a hundred springtimes.”
بانگ می‌‌زد در میان آن گروه
پر همی‌‌شد جان خلقان از شکوه‌‌
(Thus) he was crying amidst that multitude: the souls of the people were filled with awe.
خلق خود را بعد از آن بی‌‌خویشتن
می‌‌فگندند اندر آتش مرد و زن‌‌
After that, the folk, men and women (alike), cast themselves unwittingly into the fire
بی‌‌موکل بی‌‌کشش از عشق دوست
ز آن که شیرین کردن هر تلخ از اوست‌‌
Without custodian, without being dragged, for love of the Friend, because from Him is the sweetening of every bitterness
تا چنان شد کان عوانان خلق را
منع می‌‌کردند کاتش در میا
Until it came to pass that the (king’s) myrmidons were holding back the people, saying, “Do not enter the fire!”
آن یهودی شد سیه رو و خجل
شد پشیمان زین سبب بیمار دل‌‌
The Jew became black-faced (covered with shame) and dismayed; he became sorry and sick at heart,
کاندر ایمان خلق عاشق‌‌تر شدند
در فنای جسم صادق‌‌تر شدند
Because the people grew more loving (ardent) in their Faith and more firm in mortification (faná) of the body.
مکر شیطان هم در او پیچید شکر
دیو هم خود را سیه رو دید شکر
Thanks (be to God), the Devil’s plot caught him in its toils; thanks (be to God), the Devil saw himself disgraced.
آن چه می‌‌مالید در روی کسان
جمع شد در چهره‌‌ی آن ناکس آن‌‌
That which he was rubbing (the shame he was inflicting) on the faces of those persons (the Christians) was all accumulated on the visage of that vile wretch.
آن که می‌‌درید جامه‌‌ی خلق چست
شد دریده آن او ایشان درست‌‌
He who was busy rending the garment (honour and integrity) of the people—his own (garment) was rent, (while) they were unhurt.


PreviousNext

Special Offers

What people say about "How a child began to speak amidst the fire"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *