How friends came to the madhouse

How friends came to the madhouse for Dhu ’l-Nún may God sanctify his honoured spirit آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری

این چنین ذو النون مصری را فتاد
کاندر او شور و جنونی نو بزاد
It so happened to Dhu ’l-Nún the Egyptian that a new agitation and madness was born within him.
شور چندان شد که تا فوق فلک
می‏رسید از وی جگرها را نمک‏
His agitation became so great that salt (bitterness) from it was reaching (all) hearts up to above the sky.
هین منه تو شور خود ای شوره خاک
پهلوی شور خداوندان پاک‏
Beware, O (thou of) salty soil, do not put thy agitation beside (in comparison with) the agitation of the holy lords (saints).
خلق را تاب جنون او نبود
آتش او ریشهاشان می‏ربود
The people could not endure his madness: his fire was carrying off their beards.
چون که در ریش عوام آتش فتاد
بند کردندش به زندانی نهاد
When (that) fire fell on the beards of the vulgar, they bound him and put him in a prison.
نیست امکان واکشیدن این لگام
گر چه زین ره تنگ می‏آیند عام‏
There is no possibility of pulling back this rein, though the vulgar be distressed by this way.
دیده این شاهان ز عامه خوف جان
کاین گره کورند و شاهان بی‏نشان‏
These (spiritual) kings have seen (themselves in) danger of their lives from the vulgar; for this multitude are blind, and the kings (are) without (a visible) mark.
چون که حکم اندر کف رندان بود
لاجرم ذو النون در زندان بود
When authority is in the hands of profligates, (a) Dhu ’l-Nún is inevitably in prison.
یک سواره می‏رود شاه عظیم
در کف طفلان چنین در یتیم‏
The great king rides alone! Such a unique pearl in the hands of children!
در چه دریا نهان در قطره‏ای
آفتابی مخفی اندر ذره‏ای‏
What pearl? (Nay), the Sea hidden in a drop, a Sun concealed in a mote.
آفتابی خویش را ذره نمود
و اندک اندک روی خود را بر گشود
A Sun showed itself as a mote, and little by little uncovered its face.
جمله‏ی ذرات در وی محو شد
عالم از وی مست گشت و صحو شد
All motes vanished in it; the (whole) world became intoxicated by it and (then) became sober.
چون قلم در دست غداری بود
بی‏گمان منصور بر داری بود
When the pen (of authority) is in the hand of a traitor, unquestionably Mansúr is on a gibbet.
چون سفیهان راست این کار و کیا
لازم آمد یقتلون الأنبیاء
When this affair (dominion) belongs to the foolish, the necessary consequence is (that) they kill the prophets.
انبیا را گفته قومی راه گم
از سفه إنا تطیرنا بکم‏
Through folly the people who had lost the (right) way said to the prophets, “Lo, we augur ill from you.”
جهل ترسا بین امان انگیخته
ز آن خداوندی که گشت آویخته‏
See the ignorance of the Christian appealing for protection to the Lord who was suspended (on the Cross)!
چون به قول اوست مصلوب جهود
پس مر او را امن کی تاند نمود
Since, according to his (the Christian’s) belief, He was crucified by the Jews, how then can He protect him?
چون دل آن شاه ز ایشان خون بود
عصمت و أنت فیهم چون بود
Inasmuch as the heart of that King (Jesus) bleeds on account of them (the Christians), how should there be (for them) the inviolable defence of whilst thou art amongst them?
زر خالص را و زرگر را خطر
باشد از قلاب خاین بیشتر
To the pure gold and to the goldsmith the danger from the false counterfeiter is greater (than from any one else).
یوسفان از رشک زشتان مخفیند
کز عدو خوبان در آتش می‏زیند
Josephs are concealed on account of the jealousy of the ugly, for because of enemies the beautiful live in the fire (of tribulation).
یوسفان از مکر اخوان در چه‏اند
کز حسد یوسف به گرگان می‏دهند
Josephs are in the pit through the guile of (their) brethren, who from envy give Joseph to the wolves.
از حسد بر یوسف مصری چه رفت
این حسد اندر کمین گرگی است زفت‏
What happened to Joseph of Egypt on account of envy? This envy is a big wolf in covert.
لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم
داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم‏
Of necessity, kind Jacob always had fear and dread for Joseph because of this wolf.
گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت
این حسد در فعل از گرگان گذشت‏
The outward (visible) wolf, indeed, did not prowl about (approach) Joseph; (but) this envy has actually surpassed wolves (in malignity).
رحم کرد این گرگ و ز عذر لبق
آمده که إنا ذهبنا نستبق‏
This (visible) wolf took pity (on Joseph), and by way of specious excuse came (the words), “Lo, we went to compete with one another.”
صد هزاران گرگ را این مکر نیست
عاقبت رسوا شود این گرگ بیست‏
Hundreds of thousands of wolves have not this cunning; (but) this wolf will at last be put to shame stop (and see)!
ز انکه حشر حاسدان روز گزند
بی‏گمان بر صورت گرگان کنند
Because on the Day of Bale the envious will without doubt be (raised from the dead and) brought together (to Judgement) in the shape of wolves.
حشر پر حرص خس مردار خوار
صورت خوکی بود روز شمار
The resurrection of the greedy vile eater of carrion (unlawful food) will be in the shape of a hog on the Day of Reckoning.
زانیان را گند اندام نهان
خمر خواران را بود گند دهان‏
Adulteris (erit) foetor membri latentis; wine-drinkers will have stinking mouths. [Adulturers (will) have stinking private members; wine-drinkers will have stinking mouths.
گند مخفی کان به دلها می‏رسید
گشت اندر حشر محسوس و پدید
The hidden stench that was reaching (only) to (people’s) hearts will become sensible and manifest at the Resurrection.
بیشه‏ای آمد وجود آدمی
بر حذر شو زین وجود ار ز آن دمی‏
The being of Man is a jungle: be on your guard against this being, if you are of that (Divine) Breath.
در وجود ما هزاران گرگ و خوک
صالح و ناصالح و خوب و خشوک‏
In our being there are thousands of wolves and hogs; (there is) goodly and ungodly and fair and foul.
حکم آن خور است کان غالبتر است
چون که زر بیش از مس آید آن زر است‏
To the disposition that is preponderant belongs the decision (as to what you are): when the gold is more than the copper, it (the mixture) is gold.
سیرتی کان بر وجودت غالب است
هم بر آن تصویر حشرت واجب است‏
The manner of acting that preponderates in your nature in that same form you must needs rise (from the dead).
ساعتی گرگی در آید در بشر
ساعتی یوسف رخی همچون قمر
At one hour a wolf enters into Man, at another hour a moon-like beauty with the face of Joseph.
می‏رود از سینه‏ها در سینه‏ها
از ره پنهان صلاح و کینه‏ها
Good and hateful qualities pass from bosoms into bosoms by a hidden way;
بلکه خود از آدمی در گاو و خر
می‏رود دانایی و علم و هنر
Nay, indeed, wisdom and knowledge and excellence pass from Man into the ox and the ass.
اسب سکسک می‏شود رهوار و رام
خرس بازی می‏کند بر هم سلام‏
The stumbling (restive) horse becomes smooth-paced and docile; the bear dances, the goat also salaams.
رفت اندر سگ ز آدمیان هوس
تا شبان شد یا شکاری یا حرس‏
Volition has passed from human beings into the dog, so that he has become a shepherd or a hunter or a guardian (of the house).
در سگ اصحاب خوبی ز ان وفود
رفت تا جویای الله گشته بود
Into the dog of the Companions (of the Cave) there passed from those comers (to the Cave) a (moral) disposition, so that he had become a seeker of God.
هر زمان در سینه نوعی سر کند
گاه دیو و گه ملک گه دام و دد
At every moment a (different) species bursts up in the breast: now a devil, and now an angel, now wild beasts.
ز آن عجب بیشه که شیر آگه است
تا به دام سینه‏ها پنهان ره است‏
From that marvellous jungle, where is (dwells) the wise Lion, there is a hidden way to the breasts which ensnare (the spiritual prey).
دزدیی کن از درون مرجان جان
ای کم از سگ از درون عارفان‏
O you who are less than a dog, steal the spiritual pearl from within from within (the breasts of) them that know God.
چون که دزدی باری آن در لطیف
چون که حامل می‏شوی باری شریف‏
As you (must) steal, at any rate (let it be) that lovely pearl; as you are going to bear a burden, at any rate (let it be) a noble one.


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "How friends came to the madhouse"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *