How the kinsfolk of Majnún

How the kinsfolk of Majnún said to him, “The beauty of Laylá is limited, it is not so very great: in our city there are many fairer than she. We will show unto thee one or two or ten: take thy choice, and deliver us (from reproach) and thyself (from affliction)”; and how Majnún answered them. گفتن خویشاوندان مجنون را کی حسن لیلی باندازه‌ایست چندان نیست ازو نغزتر در شهر ما بسیارست یکی و دو و ده بر تو عرضه کنیم اختیار کن ما را و خود را وا رهان و جواب گفتن مجنون ایشان را

ابلهان گفتند مجنون را ز جهل حسن لیلی نیست چندان هست سهل
The fools in their ignorance said to Majnún, “The beauty of Laylá is not so very great, it is of slight account.
بهتر از وی صد هزاران دلربا هست هم‌چون ماه اندر شهر ما
There are thousands of moon-like sweethearts fairer than she in our city.”
گفت صورت کوزه است و حسن می می خدایم می‌دهد از نقش وی
He replied, “The (outward) form is a pot, and beauty is the wine: God is giving me wine from her form.
مر شما را سرکه داد از کوزه‌اش تا نباشد عشق اوتان گوش کش
He gave you vinegar from her pot, lest love of her should pull you by the ears.”
از یکی کوزه دهد زهر و عسل هر یکی را دست حق عز و جل
The hand of God, the Almighty and Glorious, gives poison or honey to every one from the same pot.
کوزه می‌بینی ولیکن آب شراب روی ننماید به چشم ناصواب
Thou seest the pot, but the wine does not show itself to the wrong eye.
قاصرات الطرف باشد ذوق جان جز به خصم خود بنماید نشان
Spiritual experience is (like) the women who look modestly: it shows no sign but to its possessor.
قاصرات الطرف آمد آن مدام وین حجاب ظرفها هم‌چون خیام
That wine is (like) the women who look modestly, while these vessels screening it (from view) are like the tents.
هست دریا خیمه‌ای در وی حیات بط را لیکن کلاغان را ممات
The great river (too) is (like) a tent, wherein is life for the duck, but death for crows.
زهر باشد مار را هم قوت و برگ غیر او را زهر او دردست و مرگ
Venom also is the snake’s food and provision, (but) its venom is anguish and death to others.
صورت هر نعمتی و محنتی هست این را دوزخ آن را جنتی
The form of every blessing and affliction is a Hell to this one, a Paradise to that one.
پس همه اجسام و اشیا تبصرون واندرو قوتست و سم لاتبصرون
Therefore (though) ye see all bodies and things, and there is food and poison in them (all) ye see (it) not.
هست هر جسمی چو کاسه و کوزه‌ای اندرو هم قوت و هم دلسوزه‌ای
Every body resembles a bowl or a pot, wherein is both food and a (cause of) heart-burning.
کاسه پیدا اندرو پنهان رغد طاعمش داند کزان چه می‌خورد
The bowl is visible, the plenty (contained) in it is hidden: (only) he who tastes it (the contents) knows what he is eating or drinking from it.
صورت یوسف چو جامی بود خوب زان پدر می‌خورد صد باده‌ی طروب
The form of Joseph was like a beauteous cup: from it his father drank a hundred exhilarating wines.
باز اخوان را از آن زهراب بود کان دریشان خشم و کینه می‌فزود
Again, to his brethren (the draught they took) from it was poisoned water which was increasing in them anger and hatred.
باز از وی مر زلیخا را سکر می‌کشید از عشق افیونی دگر
Again, to Zalíkhá (the draught she took) from it was (sweet as) sugar: she was quaffing a different opiate from (the hand of) Love.
غیر آنچ بود مر یعقوب را بود از یوسف غذا آن خوب را
The nutriment which came from Joseph to that fair one was other than that which came to Jacob.
گونه‌گونه شربت و کوزه یکی تا نماند در می غیبت شکی
The sherbets are various, but the pot is one, in order that no doubt may remain in thee concerning the wine of the Unseen.
باده از غیبست و کوزه زین جهان کوزه پیدا باده در وی بس نهان
The wine belongs to the Unseen, the pot to this world: the pot is apparent, the wine in it is very hidden:
بس نهان از دیده‌ی نامحرمان لیک بر محرم هویدا و عیان
Very hidden from the eyes of the uninitiated, but manifest and evident to the adept.
یا الهی سکرت ابصارنا فاعف عنا اثقلت اوزارنا
O my God, our eyes have been intoxicated. Forgive us: our burdens have been made heavy.
یا خفیا قد ملات الخافقین قد علوت فوق نور المشرقین
O concealed One who hast filled (the world) from East to West (with Thy radiance) and art exalted above the light of the Orient and the Occident,
انت سر کاشف اسرارنا انت فجر مفجر انهارنا
Thou art an inmost Ground of consciousness revealing our inmost thoughts, Thou art a bursting (Force) that causes our (dammed-up) rivers to burst forth.
یا خفی الذات محسوس العطا انت کالماء و نحن کالرحا
O Thou whose Essence is hidden while Thy gifts are sensible, Thou art as the water and we as the millstone.
انت کالریح و نحن کالغبار تختفی الریح و غبراها جهار
Thou art as the wind and we as the dust: the wind is hidden while the dust blown by it is plainly visible.
تو بهاری ما چو باغ سبز خوش او نهان و آشکارا بخششش
Thou art the Spring, we are fair as the verdant orchard: it (the Spring) is hidden while its bounty is manifest.
تو چو جانی ما مثال دست و پا قبض و بسط دست از جان شد روا
Thou art as the spirit, we are like hand and foot: the closing and opening of the hand is due to the spirit.
تو چو عقلی ما مثال این زبان این زبان از عقل دارد این بیان
Thou art as the reason, we are like this tongue: this tongue hath its (power of) expression from the reason.
تو مثال شادی و ما خنده‌ایم که نتیجه‌ی شادی فرخنده‌ایم
Thou art like the joy, and we are the laughter, for we are the result of (Thy) blessed joy.
جنبش ما هر دمی خود اشهدست که گواه ذوالجلال سرمدست
(All) our movement (action) is really a continual profession of faith which bears witness to the Eternal Almighty One.
گردش سنگ آسیا در اضطراب اشهد آمد بر وجود جوی آب
The turning of the millstone in agitation is a profession of faith in the existence of the waterbrook.
ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من
O Thou who art beyond my conception and utterance, dust be on the head of me and my similes!
بنده نشکیبد ز تصویر خوشت هر دمت گوید که جانم مفرشت
Thy servant cannot refrain from depicting Thy beauty: every moment he says to Thee, “May my soul be Thy carpet!”
هم‌چو آن چوپان که می‌گفت ای خدا پیش چوپان و محب خود بیا
(He is) like the shepherd who used to say, “O God, come to Thy shepherd and lover,
تا شپش جویم من از پیراهنت چارقت دوزم ببوسم دامنت
That I may seek out the lice in Thy smock and stitch Thy shoon and kiss Thy skirt.”
کس نبودش در هوا و عشق جفت لیک قاصر بود از تسبیح و گفت
There was none equal to him in passion and love, but he fell short in glorification and (respectful) speech.
عشق او خرگاه بر گردون زده جان سگ خرگاه آن چوپان شده
His love pitched its tent on the sky: the (beloved) Soul became the dog (guardian) of that shepherd’s tent.
چونک بحر عشق یزدان جوش زد بر دل او زد ترا بر گوش زد
When the sea of Divine Love surged up, it struck upon his heart; it struck (only) upon your ear.


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "How the kinsfolk of Majnún"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *