The diverse modes

The diverse modes and stages of the nature of Man from the beginning. اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا

آمده اول به اقلیم جماد
وز جمادی در نباتی اوفتاد
First he came into the clime (world) of inorganic things, and from the state of inorganic things he passed into the vegetable state.
سالها اندر نباتی عمر کرد
وز جمادی یاد ناورد از نبرد
(Many) years he lived in the vegetable state and did not remember the inorganic state because of the opposition (between them);
وز نباتی چون به حیوانی فتاد
نامدش حال نباتی هیچ یاد
And when he passed from the vegetable into the animal state, the vegetable state was not remembered by him at all,
جز همین میلی که دارد سوی آن
خاصه در وقت بهار و ضیمران
Save only for the inclination which he has towards that (state), especially in the season of spring and sweet herbs.
هم‌چو میل کودکان با مادران
سر میل خود نداند در لبان
Like the inclination of babes towards their mothers: it (the babe) does not know the secret of its desire for being suckled;
هم‌چو میل مفرط هر نو مرید
سوی آن پیر جوانبخت مجید
(Or) like the excessive inclination of every novice towards the noble spiritual Elder, whose fortune is young (and flourishing). 
جزو عقل این از آن عقل کلست
جنبش این سایه زان شاخ گلست
The particular intelligence of this (disciple) is derived from that Universal Intelligence: the motion of this shadow is derived from that Rose-bough.
سایه‌اش فانی شود آخر درو
پس بداند سر میل و جست و جو
His (the disciple’s) shadow disappears at last in him (the Master); then he knows the secret of his inclination and search and seeking.
سایه‌ی شاخ دگر ای نیکبخت
کی بجنبد گر نجنبد این درخت
How should the shadow of the other’s (the disciple’s) bough move, O fortunate one, if this Tree move not?
باز از حیوان سوی انسانیش
می‌کشید آن خالقی که دانیش
Again, the Creator, whom thou knowest, was leading him (Man) from the animal (state) towards humanity.
هم‌چنین اقلیم تا اقلیم رفت
تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت
Thus did he advance from clime to clime (from one world of being to another), till he has now become intelligent and wise and mighty.
عقلهای اولینش یاد نیست
هم ازین عقلش تحول کردنیست
He hath no remembrance of his former intelligences (souls); from this (human) intelligence also there is a migration to be made by him,
تا رهد زین عقل پر حرص و طلب
صد هزاران عقل بیند بوالعجب
That he may escape from this intelligence full of greed and self-seeking and may behold a hundred thousand intelligences most marvellous.
گر چو خفته گشت و شد ناسی ز پیش
کی گذارندش در آن نسیان خویش
Though he fell asleep and became oblivious of the past, how should they leave him in that self-forgetfulness?
باز از آن خوابش به بیداری کشند
که کند بر حالت خود ریش‌خند
From that sleep they will bring him back again to wakefulness, that he may mock at his (present) state,
که چه غم بود آنک می‌خوردم به خواب
چون فراموشم شد احوال صواب
Saying, “What was that sorrow I was suffering in my sleep? How did I forget the states of truth (the real experiences)?
چون ندانستم که آن غم و اعتلال
فعل خوابست و فریبست و خیال
How did not I know that that sorrow and disease is the effect of sleep and is illusion and phantasy?”
هم‌چنان دنیا که حلم نایمست
خفته پندارد که این خود دایمست
Even so this world, which is the sleeper’s dream: the sleeper fancies that it is really enduring,
تا بر آید ناگهان صبح اجل
وا رهد از ظلمت ظن و دغل
Till on a sudden there shall rise the dawn of Death and he shall be delivered from the darkness of opinion and falsehood.
خنده‌اش گیرد از آن غمهای خویش
چون ببیند مستقر و جای خویش
(Then) laughter at those sorrows of his will take possession of him when he sees his permanent abode and dwelling-place. 
هر چه تو در خواب بینی نیک و بد
روز محشر یک به یک پیدا شود
Everything good or evil that thou seest in thy sleep will be made manifest, one by one, on the Day of the (Last) Congregation.
آنچ کردی اندرین خواب جهان
گرددت هنگام بیداری عیان
That which thou didst in this sleep in the (present) world will become evident to thee at the time of awaking.
تا نپنداری که این بد کردنیست
اندرین خواب و ترا تعبیر نیست
Take care not to imagine that this (which thou hast done) is (only) an evil action committed in this (state of) sleep and that there is no interpretation (thereof) for thee.
بلک این خنده بود گریه و زفیر
روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر
Nay, this laughter (of thine) will be tears and moans on the Day of interpretation, O oppressor of the captive!
گریه و درد و غم و زاری خود
شادمانی دان به بیداری خود
Know that in the hour of thy awakening thy tears and grief and sorrow and lamentation will turn to joy.
ای دریده پوستین یوسفان
گرگ بر خیزی ازین خواب گران
O thou that hast torn the coat of (many) Josephs, thou wilt arise from this heavy slumber (in the form of) a wolf.
گشته گرگان یک به یک خوهای تو
می‌درانند از غضب اعضای تو
Thy (evil) dispositions, one by one, having become wolves will tear thy limbs in wrath.
خون نخسپد بعد مرگت در قصاص
تو مگو که مردم و یابم خلاص
According to (the law of) retaliation, the blood (shed by thee) will not sleep (remain unavenged) after thy death: do not say, “I shall die and obtain release.”
این قصاص نقد حیلت‌سازیست
پیش زخم آن قصاص این بازیست
This immediate retaliation (which is exacted in the present world) is (only) a makeshift: in comparison with the blow of that (future) retaliation this is a (mere) play.
زین لعب خواندست دنیا را خدا
کین جزا لعبست پیش آن جزا
God hath called the present world a play because this penalty is a play in comparison with that penalty.
این جزا تسکین جنگ و فتنه‌ایست
آن چو اخصا است و این چون ختنه‌ایست
This penalty is a means of allaying war and civil strife: that one is like a castration, while this one resembles a circumcision.


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "The diverse modes"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *