Story on practising delay in punishment حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست

Bustan Saadi بوستان سعدی

From the sea of Uman, once a traveller came.
Who had crossed seas and deserts, too num’rous to name.
Turk, Arab, and Persian and Greek he had seen;
Ev’ry science was known to his intellect keen.
  ز دریای عمان برآمد کسی
سفر کرده هامون و دریا بسی
عرب دیده و ترک و تاجیک و روم
ز هر جنس در نفس پاکش علوم
He had walked round the world and enlightenment gained;
He had wandered a deal and refinement obtained.
Like the trunk of a tree, his appearance was strong
But, feeble from want, he could scarce crawl along.
جهان گشته و دانش اندوخته
سفر کرده و صحبت آموخته
به هیکل قوی چون تناور درخت
ولیکن فرو مانده بی برگ سخت 
Two hundred charr’d patches, together, are sewn,
And he being burned in betwixt them is shown.
From the side of the sea to a city he came,
In a land where the king bore an excellent name;  
دو صد رقعه بالای هم دوخته
ز حراق و او در میان سوخته
به شهری درآمد ز دریا کنار
بزرگی در آن ناحیت شهریار  
With a nature desirous of good he was graced,
And his head at the feet of the Dervish he placed.
The royal attendants got ready a bath;
From his body and head washed the dust of the path.
که طبعی نکونامی اندیش داشت
سر عجز بر پای درویش داشت
بشستند خدمتگزاران شاه
سر و تن به حمامش از گرد راه
When upon the kin’s threshold his forehead he pressed;
According him praise, with his hands on his breast;
He entered the emperor’s palace and gave: —
” May your fortune be youthful! may wealth be your slave!
چو بر آستان ملک سر نهاد
نیایش کنان دست بر بر نهاد
درآمد به ایوان شاهنشهی
که بختت جوان باد و دولت رهی
At each stage in the realm, where I happened to rest,
Not a heart did I see from affliction distressed.
To a realm such a king is an ornament rare,
For he likes not that any should suffering bear.”  
نرفتم در این مملکت منزلی
کز آسیبت آزرده دیدم دلی
ملک را همین ملک پیرایه بس
که راضی نگرد به آزار کس
Not a person I saw, with head heavy from wine,
But the taverns, I saw in a state of decline.
He discoursed and the gemmed skirt of Wisdom let loose;
Such his speech that the king uttered praises profuse.
ندیدم کسی سرگران از شراب
مگر هم خرابات دیدم خراب
سخن گفت و دامان گوهر فشاند
به نطقی که شاه آستین برفشاند  
At the man’s pleasant speaking much pleasure he showed;
He called him beside him and honour bestowed.
For his coming gave money and jewels of worth;
Asked concerning his tribe and the place of his birth.  
پسند آمدش حسن گفتار مرد
به نزد خودش خواند و اکرام کرد
زرش داد و گوهر به شکر قدوم
بپرسیدش از گوهر و زاد بوم
Regarding his life, he disclosed what was asked;
In the king’s estimation, all others he passed.
بگفت آنچه پرسیدش از سرگذشت
به قربت ز دیگر کسان بر گذشت
To the mind of the monarch the thought became clear: —
“A person like this ought to be my vizier.
And yet, by degrees, lest the chiefs of the Court,
In ignorance, over my wisdom should sport.
ملک با دل خویش در گفت و گو
که دست وزارت سپارد بدو
ولیکن بتدریج تا انجمن
به سستی نخندند بر رای من
To begin with, his skill must be tested, at least,
And befitting his merit, his rank be increased” —
By oppression, he bears loads of grief on his heart,
Who engages in schemes without knowing each part.
به عقلش بباید نخست آزمود
بقدر هنر پایگاهش فزود
برد بر دل از جور غم بارها
که نا آزموده کند کارها
When a judge writes with care ev’ry case that he tries,
He feels not ashamed before men who are wise.
While the arrow is held in the thumb-stall, aim right!
Not after you’ve sent the winged shaft on its flight
نظر کن چو سوفار داری به شست
نه آنگه که پرتاب کردی ز دست
A person like Joseph, discreet and sincere,
In the space of a year should become a vizier.
چو یوسف کسی در صلاح و تمیز
به یک سال باید که گردد عزیز
Should the strife with adversity prove to be brief,
It is needless to fret about any one’s grief.
به ایام تا بر نیاید بسی
نشاید رسیدن به غور کسی
His habits he opened completely to view;
Found the man to be wise and his faith to be true.
زهر نوعی اخلاق او کشف کرد
خردمند و پاکیزه دین بود مرد
نکو سیرتش دید و روشن قیاس
He found him good-natured ; sagacious, as well;
That he measured his words and a man’s worth could tell.
When in wisdom he saw not a courtier his peer,
He placed him in office above his vizier.
سخن سنج و مقدار مردم شناس
به رای از بزرگان مهش دید و بیش
نشاندش زبردست دستور خویش
Such science and knowledge he brought into play,
That a heart was not grieved by his absolute sway.
He brought under rule of the king a domain,
In a way that no person experienced a pain.
چنان حکمت و معرفت کار بست
که از امر و نهیش درونی نخست
در آورد ملکی به زیر قلم
کز او بر وجودی نیامد الم
On the tongues of all critics he fastened a band;
For a letter corrupt did not come from his hand
The envier who saw not one grain of deceit,
Without benefit toiled, like the fluttering wheat
زبان همه حرف گیران ببست
که حرفی بدش برنیامد ز دست
حسودی که یک جو خیانت ندید
به کارش به تابه چو گندم تپید
The king from his luminous heart took a ray,
Which caused in the ousted vizier fresh dismay.
Not a flaw could he see in that sensible man,
In order to fasten upon him a ban.
ز روشن دلش ملک پرتو گرفت
وزیر کهن را غم نو گرفت
ندید آن خردمند را رخنه‌ای
که در وی تواند زدن طعنه‌ای
The trusty and vile, are the basin and ant;
The ant tries its utmost to crack it, but can’t!
امین و بد اندیش طشتند و مور
نشاید در او رخنه کردن بزور
Two sunny-faced striplings the monarch possessed,
Who were always at hand to obey each behest.
Like Honri and Fairy, two faces so fair;
Like the sun and the moon, not a third could compare.
ملک را دو خورشید طلعت غلام
به سر بر، کمر بسته بودی مدام
دو پاکیزه پیکر چو حور و پری
چو خورشید و ماه از سدیگر بری
Two such figures, that neither could preference claim;
In a mirror, appearing exactly the same.
The words of the sage of mellifluous speech,
In the hearts of the two charming youths made a breach.
دو صورت که گفتی یکی نیست بیش
نموده در آیینه همتای خویش
سخنهای دانای شیرین سخن
گرفت اندر آن هر دو شمشاد بن
When they saw in his nature good qualities rise,
In their hearts they became his well-wishing allies.
The love of mankind, too, on him had effect;
Not the love the shortsighted with vileness connect.
چو دیدند کاوصاف و خلقش نکوست
بطبعش هواخواه گشتند و دوست
در او هم اثر کرد میل بشر
نه میلی چو کوتاه بینان به شر
For whenever their faces attracted his sight,
He was conscious, at once, of a tranquil delight.
If you wish that your worth may not be on the wane,
From loving smooth faces, oh master, refrain!
از آسایش آنگه خبر داشتی
که در روی ایشان نظر داشتی
چو خواهی که قدرت بماند بلند
دل، ای خواجه، در ساده رویان مبند
And although you are free from a lustful design,
Take care, lest your dignity suffer decline
وگر خود نباشد غرض در میان
حذر کن که دارد به هیبت زیان
The vizier got an inkling regarding the thing,
And wickedly carried this tale to the king: —
وزیر اندر این شمه‌ای راه برد
بخبث این حکایت بر شاه برد
“What they call him, I know not, nor who he may be;
In this country he lives not as suits his degree.
All those who have travelled live fearless of fate;
For they have not been nurtured by monarch or State.
که این را ندانم چه خوانند و کیست!
نخواهد بسامان در این ملک زیست
سفر کردگان لاابالی زیند
که پرورده ملک و دولت نیند
I have heard that to slaves his affections incline;
That he favours foul treason and worships lust’s shrine.
شنیدم که با بندگانش سرست
خیانت پسندست و شهوت پرست
It is wrong that so shameless and ruined a wretch,
Disgrace to the halls of the monarch should fetch.
Of the king’s gracious acts I’d forgetful remain,
Did I look on dishonour and silence maintain.
نشاید چنین خیره روی تباه
که بد نامی آرد در ایوان شاه
مگر نعمت شه فرامش کنم
که بینم تباهی و خامش کنم
Do not think that I could not have told you before!
Not a word have I said till convinced, more and more.
One among my attendants beheld what took place,
That he clasped two, as one, in his wanton embrace.
به پندار نتوان سخن گفت زود
نگفتم تو را تا یقینم نبود
ز فرمانبرانم کسی گوش داشت
که آغوش رومی در آغوش داشت
I have told, and the monarch can judge for the best;
Such as I have examined, do you also test! ”
In a nastier manner he argued like this:
“May a wicked man’s end have no odour of bliss!
من این گفتم اکنون ملک راست رای
چنان کازمودم تو نیز آزمای
به ناخوب تر صورتی شرح داد
که بد مرد را نیکروزی مباد
When the evil disposed o’er a spark get command,
The hearts of the noble are burned with their brand.
You may kindle a fire with a spark from a torch;
And when it is done, the old tree you can scorch.”
بداندیش بر خرده چون دست یافت
درون بزرگان به آتش بتافت
به خرده توان آتش افروختن
پس آنگه درخت کهن سوختن
This news made the monarch so fiery and red,
That a burning, as sharp as a scythe, reached his head.
Fierce Rage held its hand in the Dervish’s gore
Yet Forbearance extended its hand out before: —
ملک را چنان گرم کرد این خبر
که جوشش برآمد چو مرجل به سر
غضب دست در خون درویش داشت
ولیکن سکون دست در پیش داشت
“To kill one you’ve reared is not manly nor bold;
And oppression succeeding to justice, is cold.
Do not injure the person brought up in your sway;
Smite him not with an arrow, since you are his stay!
که پرورده کشتن نه مردی بود
ستم در پی داد، سردی بود
میازار پرورده خویشتن
چو تیر تو دارد به تیرش مزن
To rear him in favour is wrong, I should think,
If you mean, by injustice, his life’s blood to drink.
Until you were sure that his merits were sound,
In the Royal apartments no favour he found.
به نعمت نبایست پروردنش
چو خواهی به بیداد خون خوردنش
از او تا هنرها یقینت نشد
در ایوان شاهی قرینت نشد
So now, till his vices for certain you know,
Desire not his hurt, on the word of a foe! ”
The king kept this secret concealed in his heart;
For he treasured the sayings which sages impart.
کنون تا یقینت نگردد گناه
به گفتار دشمن گزندش مخواه
ملک در دل این راز پوشیده داشت
که قول حکیمان نیوشیده داشت
The prison of secrets, oh sage, is the mind!
When you’ve spoken, you cannot the words again bind.
Ev’ry act of the man the king secretly spied;
In the wary one’s mind a defect he descried;
دل است، ای خردمند، زندان راز
چو گفتی نیاید به زنجیر باز
نظر کرد پوشیده در کار مرد
خلل دید در راه هشیار مرد
For he suddenly cast on a stripling his eye,
And the ” fairy face,” furtively, smiled in reply.
When with soul and with life two, together, are bound,
They are telling fine tales, though they utter no sound.
که ناگه نظر زی یکی بنده کرد
پری چهره بر زیر لب خنده کرد
دو کس را که با هم بود جان و هوش
حکایت کنانند و ایشان خموش
The lover, you know, seems, when under love’s will,
Like the dropsical man whom the Tigris can’t fill.
The king was convinced of the guilt of the sage.
In a frenzy, he wished to give vent to his rage;
چو دیده به دیدار کردی دلیر
نگردی چو مستسقی از دجله سیر
ملک را گمان بدی راست شد
ز سودا بر او خشمگین خواست شد
But with beauty of counsel and wisdom, the same;
He slowly addressed him: — ” Oh man, of good name!
I thought you were wise, and was perfectly sure
That the secrets of State in your hands were secure.
هم از حسن تدبیر و رای تمام
باهستگی گفتش ای نیک نام
تو را من خردمند پنداشتم
بر اسرار ملکت امین داشتم
I fancied you shrewd and intelligent, too;
I thought you not wicked and loathsome to view.
You do not deserve a position so fine.
The sin is not yours, but the blunder is mine;
گمان بردمت زیرک و هوشمند
ندانستمت خیره و ناپسند
چنین مرتفع پایه جای تو نیست
گناه از من آمد خطای تو نیست
For, no doubt, if I foster a villanous wight,
In my private affairs he’ll think perfidy right.”
The man of great knowledge erected his head,
And thus to the ruler sagacious he said:
که چون بدگهر پرورم لاجرم
خیانت روا داردم در حرم
برآورد سر مرد بسیاردان
چنین گفت با خسرو کاردان
“Since my skirt from the staining of guilt is quite clear,
From wicked maligners, I harbour no fear.
My heart never nurtured a purpose so base;
I know not who told what has not taken place.”
مرا چون بود دامن از جرم پاک
نیاید ز خبث بداندیش باک
به خاطر درم هرگز این ظن نرفت
ندانم که گفت اینچه بر من نرفت
The monarch, perplexed, said: — ” Behold, the vizier!
Do not think to evade! Show no subterfuge here!
شهنشاه گفت: آنچه گفتم برت
بگویند خصمان به روی اندرت
چنین گفت با من وزیر کهن
تو نیز آنچه دانی بگوی و بکن
چنین گفت با من وزیر کهن
تو نیز آنچه دانی بگوی و بکن
His hand caught his lips, as a smile on them played:
“Whatever he states does not make me dismayed.
The envious man, seeing me in his place,
Could not say aught about me but words that disgrace.
بخندید و انگشت بر لب گرفت
کز او هرچه آید نیاید شگفت
حسودی که بیند بجای خودم
کجا بر زبان آورد جز بدم
I thought him my foe at the very same hour
That the monarch appointed him under my pow’r.
من آن ساعت انگاشتم دشمنش
که خسرو فروتر نشاند از منش
When the sultan confers on me favour, alack!
He is not aware of the foe at my back.
Till the great resurrection, me, friend, he won’t call,
Since in my elevation he sees his own fall.
چو سلطان فضیلت نهد بر ویم
ندانی که دشمن بود در پیم؟
مرا تا قیامت نگیرد بدوست
چو بیند که در عز من ذل اوست
On this subject a suitable tale I’ll relate,
If you kindly will hear what your slave has to state.”
بر اینت بگویم حدیثی درست
اگر گوش با بنده داری نخست

PreviousNext


Special Offers


What people say about "Story on practising delay in punishment حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *