News

جوجه دوسر

joje2    


یک جوجه سهره سرخ در آمریکا دو سر و سه منقار دارد.

آپریل بریت و همسرش که در منطقه ای به نام نورتامپتون زندگی می کنند صدای جیک جیک چند پرنده را از روی درختی در حیاط پشتی خانه شان شنیدند و پس از پیدا کردن جوجه ها، متوجه شدند یکی از آنها که ماده است، شکلی غیرعادی و ناقص دارد.

آنها در این باره می گویند: چند ساعت بعد، حیوان بیچاره از روی درخت به زمین افتاد و ما تلاش کردیم دوباره آن را داخل لانه اش بگذاریم اما صبح روز بعد هیچ اثری از جوجه سهره سرخ روی درخت نبود.

منبع : همشهری آنلاین


PreviousNext