Conclusion of the story of the lover

Conclusion of the story of the lover who fled from the night-patrol into an orchard unknown to him, and for joy at finding his beloved in the orchard called down blessings on the night-patrol and said, “It may be that ye loathe a thing although it is better for you.” تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می‌کرد و می‌گفت کی عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم

اندر آن بودیم کان شخص از عسس
راند اندر باغ از خوفی فرس
We were at the point (of the story) where that person (fled) in terror from the night-patrol (and) galloped into the orchard.
بود اندر باغ آن صاحب‌جمال
کز غمش این در عنا بد هشت سال
In the orchard was the beauteous one for love of whom this (youth) had been in tribulation eight years.
سایه‌ی او را نبود امکان دید
هم‌چو عنقا وصف او را می‌شنید
He had no possibility of seeing (even) her shadow: he was (only) hearing the description of her, as (of) the ‘Anqá,
جز یکی لقیه که اول از قضا
بر وی افتاد و شد او را دلربا
Except (for) one meeting which happened to him by (Divine) destiny at the first and enravished his heart.
بعد از آن چندان که می‌کوشید او
خود مجالش می‌نداد آن تندخو
After that, however much effort he made, in sooth that cruel one would give him no opportunity.
نه بلا به چاره بودش نه به مال
چشم پر و بی‌طمع بود آن نهال
Neither entreaty nor wealth availed him: that (fresh) sapling was fully satisfied and without desire.
عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی
حق بیالود اول کارش لبی
(In the case of) the lover of any craft or object of pursuit, God has touched his lip (with honey or the like) at the beginning of the affair;
چون بدان آسیب در جست آمدند
پیش پاشان می‌نهد هر روز بند
(But) when at that contact they have entered upon the quest, He lays a snare before their feet every day.
چون در افکندش بجست و جوی کار
بعد از آن در بست که کابین بیار
When He has plunged him (the lover) into search for the matter (which he has at heart), after that He shuts the door, saying, “Bring the dowry.”
هم بر آن بو می‌تنند و می‌روند
هر دمی راجی و آیس می‌شوند
Still they cling to that (sweet) scent (hope) and go (on their quest): at every moment they become hopeful and despairing.
هر کسی را هست اومید بری
که گشادندش در آن روزی دری
Every one (of them) hath hope of (winning) the fruit whereto a door was opened to him on a certain day;
باز در بستندش و آن درپرست
بر همان اومید آتش پا شدست
Then it was shut (upon them) again; (but) that devotee to the door, (continuing) in the same hope, has become fire-footed. 
چون درآمد خوش در آن باغ آن جوان
خود فرو شد پا به گنجش ناگهان
When the youth joyously entered that orchard, verily on a sudden his foot sank in (struck upon) the (buried) treasure.
مر عسس را ساخته یزدان سبب
تا ز بیم او دود در باغ شب
God had made the night-patrol the means, so that in fear of him he (the lover) should run into the orchard by night
بیند آن معشوقه را او با چراغ
طالب انگشتری در جوی باغ
And should see the beloved one searching with a lantern for a ring in the rivulet of the orchard.
پس قرین می‌کرد از ذوق آن نفس
با ثنای حق دعای آن عسس
Therefore at that moment, from the delight (which he experienced), he conjoined praise of God with prayers for the night-patrol,
که زیان کردم عسس را از گریز
بیست چندان سیم و زر بر وی بریز
Saying, “I caused loss to the night-patrol by fleeing (from him): scatter o’er him twenty times as much silver and gold.
از عوانی مر ورا آزاد کن
آنچنان که شادم او را شاد کن
Set him free from policing: make him glad even as I am glad.
سعد دارش این جهان و آن جهان
از عوانی و سگی‌اش وا رهان
Keep him blest in this world and in that world, deliver him from policing and currishness.
گرچه خوی آن عوان هست ای خدا
که هماره خلق را خواهد بلا
Though it is the nature of that policeman, O God, that he always desires the people to be afflicted.”
گر خبر آید که شه جرمی نهاد
بر مسلمانان شود او زفت و شاد
If news come that the king has imposed a fine upon the Moslems, he (the policeman) waxes big and exultant;
ور خبر آید که شه رحمت نمود
از مسلمانان فکند آن را به جود
And if news come that the king has shown mercy and has generously taken off that (penalty) from the Moslems,
ماتمی در جان او افتد از آن
صد چنین ادبارها دارد عوان
A mournfulness falls upon his soul thereat: the policeman hath a hundred such depravities.
او عوان را در دعا در می‌کشید
کز عوان او را چنان راحت رسید
He (the lover) was bringing the policeman into the prayer (of benediction), because such solace had come to him from the policeman.
بر همه زهر و برو تریاق بود
آن عوان پیوند آن مشتاق بود
He (the policeman) was poison to all (others), but to him (he was) the antidote: the policeman was the means of uniting that longing lover (with the object of his desire).
پس بد مطلق نباشد در جهان
بد به نسبت باشد این را هم بدان
Hence there is no absolute evil in the world: evil is relative. Know this (truth) also. 
در زمانه هیچ زهر و قند نیست
که یکی را پا دگر را بند نیست
In (the realm of) Time there is no poison or sugar that is not a foot (support) to one and a fetter (injury) to another.
مر یکی را پا دگر را پای‌بند
مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند
To one a foot, to another a fetter; to one a poison and to another (sweet and wholesome) like sugar.
زهر مار آن مار را باشد حیات
نسبتش با آدمی باشد ممات
Snake-poison is life to the snake, (but) it is death in relation to man.
خلق آبی را بود دریا چو باغ
خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ
The sea is as a garden to the water-creatures; to the creatures of earth it is death and a (painful) brand.
همچنین بر می‌شمر ای مرد کار
نسبت این از یکی کس تا هزار
Reckon up likewise, O man of experience, (instances of) this relativity from a single individual to a thousand.
زید اندر حق آن شیطان بود
در حق شخصی دگر سلطان بود
Zayd, in regard to that (particular) one, may be a devil, (but) in regard to another person he may be a (beneficent) sultan.
آن بگوید زید صدیق سنیست
وین بگوید زید گبر کشتنیست
That one will say that Zayd is an exalted siddíq (saint), and this one will say that Zayd is an infidel who ought to be killed.
زيد يك ذات است بر آن يك جنان
او بر اين ديگر همه رنج و زيان
Zayd is one person to that one (he is as) a shield, (while) to this other one (he is) wholly pain and loss.
گر تو خواهی کو ترا باشد شکر
پس ورا از چشم عشاقش نگر
If you wish that to you he should be (as) sugar, then look on him with the eye of lovers.
منگر از چشم خودت آن خوب را
بین به چشم طالبان مطلوب را
Do not look on that Beauteous One with your own eye: behold the Sought with the eye of seekers.
چشم خود بر بند زان خوش‌چشم تو
عاریت کن چشم از عشاق او
Shut your own eye to that Sweet-eyed One: borrow an eye from His lovers.
بلک ازو کن عاریت چشم و نظر
پس ز چشم او بروی او نگر
Nay, borrow eye and sight from Him, and then look on His face with His eye,
تا شوی آمن ز سیری و ملال
گفت کان الله له زین ذوالجلال
So that you may be secure from satiety and weariness: on this account the Almighty said, “God shall belong to him:
چشم او من باشم و دست و دلش
تا رهد از مدبریها مقبلش
I shall be his eye and hand and heart,” to the end that His fortunate one should escape from adversities.
هر چه مکرو هست چون شد او دلیل
سوی محبوبت حبیبست و خلیل
Whatsoever is loathed is a lover and friend when it becomes thy guide towards thy beloved.


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "Conclusion of the story of the lover"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *