How Moses, on whom be peace

How Moses, on whom be peace, besought the Lord, saying, “Thou didst create creatures and destroy them,” and how the answer came. مطالبه کردن موسی علیه‌السلام حضرت را کی خلقت خلقا اهلکتهم و جواب آمدن

گفت موسی ای خداوند حساب
نقش کردی باز چون کردی خراب
Moses said, “O Lord of the Reckoning, Thou didst create the form: how didst Thou destroy it again?”
نر و ماده نقش کردی جان‌فزا
وانگهان ویران کنی این را چرا
Thou hast made the form, male and female, that gives unto the spirit increase (of joy); and then Thou dost ruin it: why?”
گفت حق دانم که این پرسش ترا
نیست از انکار و غفلت وز هوا
God said, “I know that this question of thine is not from disbelief and heedlessness and idle fancy;
ورنه تادیب و عتابت کردمی
بهر این پرسش ترا آزردمی
Else I should have corrected and chastised thee: I should have afflicted thee on account of this question.
لیک می‌خواهی که در افعال ما
باز جویی حکمت و سر بقا
But (I know that) thou wishest to discover in My actions the wisdom and hidden meaning of (phenomenal) duration,
تا از آن واقف کنی مر عام را
پخته گردانی بدین هر خام را
That thou mayst acquaint the vulgar therewith and by this means make every raw (ignorant) person to become cooked.
قاصدا سایل شدی در کاشفی
بر عوام ار چه که تو زان واقفی
Thou hast become a questioner on purpose to disclose (this matter) to the vulgar, albeit thou art acquainted with it;
زآنک نیم علم آمد این سال
هر برونی را نباشد آن مجال
For this questioning is the half of knowledge, and this ability (to ask questions) does not belong to every outsider.” 
هم سال از علم خیزد هم جواب
هم‌چنانک خار و گل از خاک و آب
Both question and answer arise from knowledge, just as the thorn and the rose from earth and water.
هم ضلال از علم خیزد هم هدی
هم‌چنانک تلخ و شیرین از ندا
Both perdition and salvation arise from knowledge, just as bitter and sweet (fruit) from moisture.
ز آشنایی خیزد این بغض و ولا
وز غذای خویش بود سقم و قوی
This hatred and love arise from acquaintance, and from wholesome food (arise both) sickness and (bodily) powers.
مستفید اعجمی شد آن کلیم
تا عجمیان را کند زین سر علیم
That Kalím (Moses) became (like) an ignorant enquirer in order that he might make the ignorant acquainted with this mystery.
ما هم از وی اعجمی سازیم خویش
پاسخش آریم چون بیگانه پیش
Let us too feign ourselves to be ignorant thereof and elicit the answer to it (to the question) as (if we were) strangers (seeking information).
خرفروشان خصم یکدیگر شدند
تا کلید قفل آن عقد آمدند
(Similarly) the ass-sellers became rivals to one another in order that they might open the way to the contract (of sale).
پس بفرمودش خدا ای ذولباب
چون بپرسیدی بیا بشنو جواب
Then God spake unto him, saying, “O thou who possessest the most excellent (understanding), since thou hast asked (the question), come, hear the answer.
موسیا تخمی بکار اندر زمین
تا تو خود هم وا دهی انصاف این
O Moses, sow some seed in the earth, that thou thyself mayst render justice to this (question).”
چونک موسی کشت و شد کشتش تمام
خوشه‌هااش یافت خوبی و نظام
When Moses had sown and the seed-corn was complete (in growth) and its ears had gained beauty and symmetry,
داس بگرفت و مر آن را می‌برید
پس ندا از غیب در گوشش رسید
He took the sickle and was cutting that (crop); then a voice from the Unseen reached his ear,
که چرا کشتی کنی و پروری
چون کمالی یافت آن را می‌بری
Crying, “Why dost thou sow and tend some seed-corn and (now) art cutting it when it has attained to perfection?”
گفت یا رب زان کنم ویران و پست
که درینجا دانه هست و کاه هست
He replied, “O Lord, I destroy and lay it low because straw is here and (also) grain.
دانه لایق نیست درانبار کاه
کاه در انبار گندم هم تباه
The grain is not suitable (to be stored) in the straw-barn; the straw likewise is bad (for putting) in the corn-barn.
نیست حکمت این دو را آمیختن
فرق واجب می‌کند در بیختن
Tis not wisdom to mix these twain: it (wisdom) makes necessary the separation (of them) in winnowing.” 
گفت این دانش تو از کی یافتی
که به دانش بیدری بر ساختی
He (God) said, “From whom didst thou gain this knowledge, so that by means of the knowledge thou didst construct a threshing-floor?”
گفت تمییزم تو دادی ای خدا
گفت پس تمییز چون نبود مرا
He replied, “Thou, O God, gavest me discernment.” He (God) said, “Then how should I not have discernment?”
در خلایق روحهای پاک هست
روحهای تیره‌ی گلناک هست
Amongst the created beings are pure spirits; there are (also) spirits dark and muddy.
این صدفها نیست در یک مرتبه
در یکی درست و در دیگر شبه
These shells are not in one grade: in one (of them) is the pearl and in another the (worthless) bead.
واجبست اظهار این نیک و تباه
هم‌چنانک اظهار گندمها ز کاه
It is necessary to make manifest (the difference between) this good and evil, just as (it is necessary) to make manifest (distinguish) the wheat from the straw.
بهر اظهارست این خلق جهان
تا نماند گنج حکمتها نهان
(The creation of) these creatures of the world is for the purpose of manifestation, to the end that the treasure of (Divine) providences may not remain hidden.
کنت کنزا کنت مخفیا شنو
جوهر خود گم مکن اظهار شو
He (God) said, “I was a hidden treasure”: hearken! Do not let thy (spiritual) substance be lost: become manifest!


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "How Moses, on whom be peace"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *