How Moses, on whom be peace

How Moses, on whom be peace, took offence at the prayer of the shepherd. انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان‏

دید موسی یک شبانی را به راه
کاو همی‏گفت ای خدا و ای اله‏
Moses saw a shepherd on the way, who was saying, “O God who choosest (whom Thou wilt),
تو کجایی تا شوم من چاکرت
چارقت دوزم کنم شانه سرت‏
Where art Thou, that I may become Thy servant and sew Thy shoes and comb Thy head?
جامه‏ات شویم شپشهایت کشم
شیر پیشت آورم ای محتشم‏
That I may wash Thy clothes and kill Thy lice and bring milk to Thee, O worshipful One;
دستکت بوسم بمالم پایکت
وقت خواب آید بروبم جایکت‏
That I may kiss Thy little hand and rub Thy little foot, (and when) bedtime comes I may sweep Thy little room,
ای فدای تو همه بزهای من
ای به یادت هیهی و هیهای من‏
O Thou to whom all my goats be a sacrifice, O Thou in remembrance of whom are my cries of ay and ah!”
این نمط بی‏هوده می‏گفت آن شبان
گفت موسی با کی است این ای فلان‏
The shepherd was speaking foolish words in this wise. Moses said, “Man, to whom is this (addressed)?”
گفت با آن کس که ما را آفرید
این زمین و چرخ از او آمد پدید
He answered, “To that One who created us; by whom this earth and sky were brought to sight.”
گفت موسی های خیره‏سر شدی
خود مسلمان ناشده کافر شدی‏
“Hark!” said Moses, “you have become very backsliding (depraved); indeed you have not become a Moslem, you have become an infidel.
این چه ژاژست و چه کفر است و فشار
پنبه‏ای اندر دهان خود فشار
What babble is this? what blasphemy and raving? Stuff some cotton into your mouth!
گند کفر تو جهان را گنده کرد
کفر تو دیبای دین را ژنده کرد
The stench of your blasphemy has made the (whole) world stinking: your blasphemy has turned the silk robe of religion into rags.
چارق و پا تابه لایق مر تراست
آفتابی را چنینها کی رواست‏
Shoes and socks are fitting for you, (but) how are such things right for (One who is) a Sun?
گر نبندی زین سخن تو حلق را
آتشی آید بسوزد خلق را
If you do not stop your throat from (uttering) these words, a fire will come and burn up the people.
آتشی گر نامده ست این دود چیست
جان سیه گشته روان مردود چیست‏
If a fire has not come, (then) what is this smoke? Why has your soul become black and your spirit rejected (by God)?
گر همی‏دانی که یزدان داور است
ژاژ و گستاخی ترا چون باور است‏
If you know that God is the Judge, how is it right for you (to indulge in) this doting talk and familiarity?
دوستی بی‏خرد خود دشمنی است
حق تعالی زین چنین خدمت غنی است‏
Truly, the friendship of a witless man is enmity: the high God is not in want of suchlike service.
با که می‏گویی تو این با عم و خال
جسم و حاجت در صفات ذو الجلال‏
To whom are you saying this? To your paternal and maternal uncles? Are the body and (its) needs among the attributes of the Lord of glory?
شیر او نوشد که در نشو و نماست
چارق او پوشد که او محتاج پاست‏
(Only) he that is waxing and growing drinks milk: (only) he that has need of feet puts on shoes.
ور برای بنده‏ش است این گفت‏وگو
آن که حق گفت او من است و من خود او
And if these words of yours are (meant) for His servant, of whom God said, ‘He is I and I myself am he’;
آن که گفت انی مرضت لم تعد
من شدم رنجور او تنها نشد
(For him) of whom He (God) said, ‘Verily, I was sick and thou didst not visit Me,’ (that is), ‘I became ill, not he (the sick man) alone’;
آن که بی‏یسمع و بی‏یبصر شده ست
در حق آن بنده این هم بی‏هده ست‏
(For him) who has become seeing by Me and hearing by Me this (talk of yours) is foolish nonsense even in regard to that servant.
بی‏ادب گفتن سخن با خاص حق
دل بمیراند سیه دارد ورق‏
To speak irreverently to one chosen of God causes the heart (spirit) to perish and keeps the page (record) black.
گر تو مردی را بخوانی فاطمه
گر چه یک جنسند مرد و زن همه‏
If you should call a man ‘Fátima’ though men and women are all of one kind.
قصد خون تو کند تا ممکن است
گر چه خوش خو و حلیم و ساکن است‏
He will seek to murder you, so far as it is possible (for him), albeit he is good-natured and forbearing and quiet.
فاطمه مدح است در حق زنان
مرد را گویی بود زخم سنان‏
(The name) Fátima is (a term of) praise in regard to women, (but) if you address it to a man, ’tis (like) the blow of a spearhead.
دست و پا در حق ما استایش است
در حق پاکی حق آلایش است‏
Hand and foot are (terms of) praise in relation to us; in relation to the holiness of God they are pollution.
لم یلد لم یولد او را لایق است
والد و مولود را او خالق است‏
(The words) He begat not, He was not begotten are appropriate to Him: He is the Creator of begetter and begotten.
هر چه جسم آمد ولادت وصف اوست
هر چه مولود است او زین سوی جوست‏
Birth is the attribute of everything that is (a) body: whatever is born is on this side of the river,
ز انکه از کون و فساد است و مهین
حادث است و محدثی خواهد یقین‏
Because it is of (the world of) becoming and decay and (is) contemptible: it is originated and certainly requires an Originator.”
گفت ای موسی دهانم دوختی
و ز پشیمانی تو جانم سوختی‏
He (the shepherd) said, “O Moses, thou hast closed my mouth and thou hast burned my soul with repentance.”
جامه را بدرید و آهی کرد تفت
سر نهاد اندر بیابانی و رفت‏
He rent his garment and heaved a sigh, and hastily turned his head towards a desert and went (his way).


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "How Moses, on whom be peace"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *