Persian Idioms and Proverbs: Letter د (Part 2)

Letter د are listed bellow. this is part 2 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter د .

دربند چيزي بودن: به چیزی فکر کردن
در پوست خود نگنجیدن: از رسیدن به آرزویی بسیار شاد بودن
در جنگ نان و حلوا تقسيم نمي کنند: طبيعت جنگ، جنگيدن است (نبایستی انتظار شرایط آسانی را داشت)
در حوضي که ماهي نيست قورباغه سپهسالار است: در جايي که آدم شايسته اي نيست، هر ناشايستي همه کاره می شود
در خانه ات را ببند، همسایه ات را دزد نکن: مالت را حفظ کن تا گمان دزدی به کس نبری
در خانه اگر کس است یک حرف بس است: شنونده اگر عاقل باشد، یک اشاره کافی است
در خانه هر چه مهمان هر که: وقتي مهمان سر زده آمد بايد با آنچه حاضر است، بسازد
در خون خود غوطه خوردن: كشته شدن
در دروازه را می توان بست، دهن مردم را نمی توان بست: بهانه به دست مردم نباید داد، چون آنها از غیبت و سخن چینی نمی ترسند

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک