Story of SATAN APPEARS TO A MAN IN A DREAM حکایت ابلیس در خواب یک شخص

Bustan Saadi بوستان سعدی

Some one saw in a dream the malevolent one;
In stature a cypress; in visage a sun.
  ندانم کجا دیده‌ام در کتاب
که ابلیس را دید شخصی به خواب
به بالا صنوبر، به دیدن چو حور
چو خورشیدش از چهره می‌تافت نور
He viewed him. “Oh peer of the moon,” he then cried,
“With no news of your beauty are people supplied.
They fancy you having a face that appals,
And depict you as ugly, on bath-chamber walls.”  
فرا رفت و گفت: ای عجب، این تویی
فرشته نباشد بدین نیکویی
تو کاین روی داری به حسن قمر
چرا در جهانی به زشتی سمر؟
  چرا نقش بندت در ایوان شاه
دژم روی کرده‌ست و زشت و تباه؟
شنید این سخن بخت برگشته دیو
بزاری برآورد بانگ و غریو
The Devil said, smiling, ” My form is not so;
But the pencil is held in the hand of my foe.
Their root out of Paradise fearless I threw;
In revenge, they now paint me most hideous to view.”
“Though I, in like manner, possess a good name,
My foe out of malice refuses my claim.  
که ای نیکبخت این نه شکل من است
ولیکن قلم در کف دشمن است
مرا همچنین نام نیک است لیک
ز علت نگوید بداندیش نیک
Since my dignity caused the vizier’s overthrow,
A league from his frauds it behoves me to go.
But the wrath of the king does not terrify me ;
For bold is the speech that from baseness is free.  
وزیری که جاه من آبش بریخت
به فرسنگ باید ز مکرش گریخت
ولیکن نیندیشم از خشم شاه
دلاور بود در سخن، بی‌گناه
If an agent has honestly followed his trade,
When checked by inspectors he is not afraid.
When the chief of police goes his rounds, he is sad
Whose weighing arrangements are found to be bad.”
اگر محتسب گردد آن را غم است
که سنگ ترازوی بارش کم است
Since my letters all issue correct from the pen,
Why should I be grieved about fault-finding men ?
چو حرفم برآمد درست از قلم
مرا از همه حرف گیران چه غم؟ 
At his speaking the king’s equanimity fled ;
Snapping Sov’reignty’s fingers in anger, he said:
“The culprit with cant and glib words that allure,
From his guiltiness cannot expect to be pure.
ملک در سخن گفتنش خیره ماند
سر دست فرماندهی برفشاند
که مجرم به زرق و زبان آوری
ز جرمی که دارد نگردد بری
The same that I heard from your foe with surprise,
At last, I have seen you perform with my eyes.
For at Court in the circle of people around,
Your gaze on these slaves, and none other, is found.”
ز خصمت همانا که نشنیده‌ام
نه آخر به چشم خودت دیده‌ام؟
کز این زمره خلق در بارگاه
نمی‌باشدت جز در اینان نگاه
The man of rare eloquence smiled and thus spoke:
“This is true: and the truth it is needless to cloak.
There’s a meaning in this, if attention you pay ;
Obeyed be your orders and strong be your sway!
بخندید مرد سخنگوی و گفت
حق است این سخن، حق نشاید نهفت
در این نکته‌ای هست اگر بشنوی
که حکمت روان باد و دولت قوی
Don’t you see that the pauper in indigent plight,
With regret on the opulent fixes his sight?
My vigour of youth has departed at last ;
In sporting and playing my life has been passed.
نبینی که درویش بی دستگاه
بحسرت کند در توانگر نگاه
مرا دستگاه جوانی برفت
به لهو و لعب زندگانی برفت
As I gaze on these two, no endurance have!
For the sources of beauty and grace in them lie.
A similar rose-coloured face I did own
Like the purest of crystal my body, once, shone.
ز دیدار اینان ندارم شکیب
که سرمایه داران حسنند و زیب
مرا همچنین چهره گلپام بود
بلورینم از خوبی اندام بود
But now, it behoves me my shroud thread to spin;
For like cotton’s my hair, and I’m spindle-like thin.
Such night-tinted curls I at one time possessed,
And my elegant coat fitted tight to my breast.
در این غایتم رشت باید کفن
که مویم چو پنبه است و دوکم بدن
مرا همچنین جعد شبرنگ بود
قبا در بر از فربهی تنگ بود
Two strings of fine pearls in my mouth held a place ;
Like a wall made of bricks with a silvery base.
And look at me now! While to speak I make bold,
These have fall’n one by one, like a bridge become old.
دو رسته درم در دهن داشت جای
چو دیواری از خشت سیمین بپای
کنونم نگه کن به وقت سخن
بیفتاده یک یک چو سور کهن
Why should I not look with regret on these two,
Since the life I have wrecked they recall to my view ?
Those days that w T ere dear have away from me flown,
And the end of this day, too, has suddenly shown.”
در اینان بحسرت چرا ننگرم؟
که عمر تلف کرده یاد آورم
برفت از من آن روزهای عزیز
بپایان رسد ناگه این روز نیز
When this pearl, full of meaning, the sage had pierced
through
“Than this,” said the king, “none can utter more true.”
The king on his Pillars of State fixed his eyes,
Saying “Ask not for language and meaning more wise!
چو دانشور این در معنی بسفت
بگفت این کز این به محال است گفت
در ارکان دولت نگه کرد شاه
کز این خوبتر لفظ و معنی مخواه
It is meet that a man on a charmer should gaze,
Who knows of such proofs to account for his ways.
By Wisdom, I swear! if I had not been slow,
I’d have punished him now, on the word of his foe.”
کسی را نظر سوی شاهد رواست
که داند بدین شاهدی عذر خواست
بعقل ار نه آهستگی کردمی
به گفتار خصمش بیازردمی
He who hurriedly seizes the sword in a pet,
Bites the back of his hand with the teeth of regret.
To the talk of the int’rested, do not give ear!
If you take their advice, your repentance is near.
بتندی سبک دست بردن به تیغ
به دندان برد پشت دست دریغ
ز صاحب غرض تا سخن نشنوی
که گر کار بندی پشیمان شوی
The position and wealth of the man of good name
He increased, and the slanderer suffered more shame.
By attending to what his wise counsellor said,
With goodness his name through his kingdom soon spread.
نکونام را جاه و تشریف و مال
بیفزود و، بدگوی را گوش‌مال
به تدبیر دستور دانشورش
به نیکی بشد نام در کشورش
Many years he with kindness and equity reigned;
He died and his good reputation remained.
Such monarchs who foster the Faith in their sway,
By the arm of the Faith, Fortune’s ball bear away.
به عدل و کرم سالها ملک راند
برفت و نکونامی از وی بماند
چنین پادشاهان که دین پرورند
به بازوی دین، گوی دولت برند
Of these in this age not a person I see;
If one lives — only Bu-Bdkar-Sdd he can be:
از آنان نبینم در این عهد کس
وگر هست بوبکر سعدست و بس
A prince, who is happy in nature and wise.
May the branch of his hope ever fruitful arise
Oh king, you’re the tree which doth Paradise grace!
Whose shadow falls over a marvellous space!
In my fortunate star, the desire I have fed,
That the wing of the Simurgh might soar o’er my head.
بهشتی درختی تو، ای پادشاه
که افگنده‌ای سایه یک ساله راه
طمع بود در بخت نیک اخترم
که بال همای افگند بر سرم
Said Wisdom ” The Simurgh none wealthy has made
If you wish to be prosp’rous, come under this shade! ”
Oh God, a most merciful look Thou hast shown,
Since over the people this shade Thou hast thrown.
خرد گفت دولت نبخشد همای
گر اقبال خواهی در این سایه آی
خدایا برحمت نظر کرده‌ای
که این سایه بر خلق گسترده‌ای
For this state of prosperity, slave-like, I pray:
“Oh God ! never take this good shadow away! ”
It is just ere you kill to confine for a space ;
For the head that is severed you cannot replace.
دعا گوی این دولتم بنده‌وار
خدایا تو این سایه پاینده‌دار
صواب است پیش از کشش بند کرد
که نتوان سر کشته پیوند کرد
The Lord of all wisdom and pomp and command,
From the clamour of man shows not weakness of hand.
To the arrogant head, of forbearance bereft,
It is wrong that the crown of a king should be left.
خداوند فرمان و رای و شکوه
ز غوغای مردم نگردد ستوه
سر پر غرور از تحمل تهی
حرامش بود تاج شاهنشهی
When you’re warlike, I do not say, hold by your own
But, when you are angry, let wisdom be shown!
Whoever has wisdom can patience display —
Not the wisdom that anger can hold in its sway.
نگویم چو جنگ آوری پای دار
چو خشم آیدت عقل بر جای دار
تحمل کند هر که را عقل هست
نه عقلی که خشمش کند زیردست
When the army drove Anger, from ambush to light,
Faith, Justice and Piety vanished from sight.
Such a demon as this, I’ve not seen ‘neath the sky,
From whom such an army of angels should fly.
چو لشکر برون تاخت خشم از کمین
نه انصاف ماند نه تقوی نه دین
ندیدم چنین دیو زیر فلک
کز او می‌گریزند چندین ملک

PreviousNext


Special Offers


What people say about "Story of SATAN APPEARS TO A MAN IN A DREAM حکایت ابلیس در خواب یک شخص"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *