Farsi reading

 

نقش جهان

نقش جهان

نقش جهان در مرکز شهر اصفهان مجموعه ای تاریخی است که شامل میدان نقش جهان (با نام های قدیمی میدان شاه یا میدان امام) و بناهای تاریخی شامل عالی‌قاپو، مسجد شاه (اصفهان) و سردر قیصریه است.

علاوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان نقش جهان واقع شده ‌است که عموماً جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان می‌باشند.

میدان نقش جهان، میدانی مستطیل شکل به درازای ۵۰۷ متر و پهنای ۱۵۸ متر در مرکز شهر اصفهان، یکی از بزرگترین میدان های جهان است.

مجموعه نقش جهان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این مجموعه جزء نخستین آثار ایرانی بود که به‌عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

حجره

مغازه، اتاق Chamber House

پیرامون

اطراف، حوالی Periphery Perimeter

مجموعه

دسته، سری Collection Set

میراث

ارث Heritage Inheritance

 

 

 

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

 

بزرگترین شامل بناها میراث
ساخته شده ثبت شده واقع شده آثار

1. نقش جهان در مرکز شهر اصفهان شامل ………. تاریخی است.

2. نقش جهان …….. میدان نقش و بناهای تاریخی شامل عالی‌قاپو، مسجد شاه (اصفهان) و سردر قیصریه است.

3. میدان نقش جهان، میدانی مستطیل شکل است. که در اصفهان ……………..

4. میدان نقش جهان یکی از ……………… میدان­های شهر اصفهان است.

5. مجموعه نقش جهان در فهرست آثار ملی ایران ………….. است.

6. مجموعه نقش جهان جزء نخستین آثار ایرانی بود که به‌عنوان ………….. جهانی در یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  مجموعه      حوالی
   میراث      مغازه
   حجره    ارث
   پیرامون     سری

 

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف.  نقش جهان در مرکز شهر اصفهان قرار دارد.

 

ب. نقش جهان یک بنای تاریخی است.

 

ج. نقش جهان اخرین آثار ایرانی است که در یونسکو ثبت شده.

 

د. نقش جهان جایگاه عرضه صنایع دستی است.

 

 

تمرین4: درمورد نقش جهان چه می ­دانید.

:answers

تمرین1:  1. بناهای   2. شامل   3. واقع شده    4 . بزرگترین    5. ثبت شده     6. میراث

 

تمرین 2:  مجموعه = سری ،     میراث = ارث ،   حجره = مغازه ،    پیرامون = حوالی

 

تمرین3:    الف. ص           ب. ص            ج. غ            د. ص