persian reading

   زندگی مردم ایران

Iran


بیشتر مردم ایران در شهرهای بزرگ زندگی می کنند. مردم در شهرها در خانه

شخصی یا آپارتمان ساکن هستند. امروزه خانه ها و آپارتمان ها به سبک جدید

ساخته می شوند و دارای اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه، حمام و دستشویی

هستند. خانه ها در روستاها ساده تر هستند.

سبک زندگی در مناطق مختلف ایران متفاوت است. مردم در شمال کشور در

خانه هایی با سقف های شیب دار زندگی می کنند. عده ای از ساکنان کوه های

البرز هنوز در خانه هایی در دل کوه به شکل غار ساکنند.

در گذشته ها مردم در جنوب ایران برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان،

در زیرزمین ها زندگی میکردند.

عشایر ایران که در فصل های گرما و سرما به جاهای سردتر یا گرم تر کوچ

می کنند، اغلب در چادر زندگی را سپری مینمایند. چادرهای آنها معمولا از موی

بز درست می شوند.

در حاشیه کویر مردم در خانه هایی به شکل گنبد زندگی می کنند. در این

مناطق جاهایی در زیر زمین برای نگهداری آب در تابستان وجود دارد که

به آنها آب انبار می گویند.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

زندگی کردن

اقامت داشتن Inhabit

Dwell

طاقت فرسا

تحمل ناپذیر Overwhelming

Intolerable

کوچ کردن

مهاجرت کردن Migrate

Immigrate

سپری کردن

گذراندن Spend

Finish


تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

زیرزمین متفاوت زندگی می­ کنند شیب­دار
ساخته می­ شوند نگهداری کوچ می ­کنند قرار دارد

1. بیشتر مردم ایران در شهرهای بزرگ ………………..

2. امروزه در ایران خانه ها و آپارتمان ها به سبک جدید ……………..

3. سبک زندگی در مناطق مختلف ایران ……………است.

4. مردم در شمال کشور در خانه هایی با سقف های ………….. زندگی

می کنند.

5. در گذشته ها مردم در جنوب ایران در ……………….. زندگی

می کردند.

6. عشایر ایران که در فصل های گرما و سرما به جاهای سردتر یا گرمتر

……………..


تمرین 2: کلمات مترادف به هم متصل کنید.

   کوچ کردن       گذراندن
   طاقت­ فرسا       اقامت داشتن
   سپری کردن       تحمل­ ناپذیر
   زندگی کردن       مهاجرت کردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. خانه ها در ایران بصورت قدیمی ساخته می ­شود.

ب.درگذشته مردم جنوب ایران در زیرزمین زندگی می­ کردند.

ج. چادر عشایر معمولا از موی بز درست نمی شود.

د. در کویر مردم خانه­ های به شکل گنبد دارند.


تمرین4: درمورد زندگی مردم ایران چه می­ دانید.


Aswers

تمرین1: 1. زندگی می­ کنند   2. ساخته می­­ شود  3. متفاوت   4. شیب­دار  5. زیرزمین  6. کوچ کردن

تمرین2:  کوچ کردن=مهاجرت کردن ،  طاقت­ فرسا=تحمل­ ناپذیر ،   سپری کردن=گذراندن ،  

    زندگی کردن=اقامت داشتن

تمرین3:   الف. غ       ب. ص         ج. غ         د. ص

PreviousNext