Farsi reading

ارگ راین

rayn

ارگ رایِن از بزرگ‌ترین بناهای خشتی جهان است و در جنوب غربی شهر راین در استان کرمان قرار دارد. این بنای تاریخی هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

ارگ راین یک از دژهای فرمانروایی میرزا حسین خان(راینی) پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده ‌است. فرمانروایی پدر و پسر در این ولایت نشان از محبوبیت آنان در این سرزمین دارد. تا آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده‌است.

قلعه تقریباً مربع شکل است و چندین برج در اطراف آن قرار دارد. دور تا دور قلعه را حصاری در برگرفته که ارتفاع آن بیش از ده متر است . تنها ورودی قلعه از قسمت شرقی است که با سر در بزرگ و باشکوه به محوطه داخلی راه دارد.

این قلعه بخش عامه ­نشین و اعیان­ نشین دارد و فضاهای معماری مورد نیاز مردم مانند زورخانه، مسجد، اصطبل در آن دیده می ­شود. مصالح کلی آن خشت خام است.

     

مترادف انگلیسی

مترادف فارسی

کلمات کلیدی

Adobe Brick

خشت

Populace Public عموم مردم

عامه

Noblesse Grandee اشراف

اعیان

Gym Gymnasium باشگاه، ورزشگاه

زورخانه

Stalls

اصطبل

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

خشت فرمانروایی خشتی اعیان نشین
میزبان زورخانه عامه نشین حصاری

1. یکی از بزرگترین بناهای …………… جهان ارگ راین است.

2. ارگ راین هر ساله ………… هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

3. ارگ راین یکی از قلعه­های …………….. میرزا حسین خان بوده است.

4. دور تا دور قلعه راین …………… به ارتفاع ده متر در برگرفته است.

5. قلعه راین دارای دو بخش …………….. و اعیان نشین است.

6. مصالح استفاده شده در قلعه راین ………… است.

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. ارگ راین در کدام استان قرار دارد؟

  2. ارگ راین دژ فرمانروایی چه کسی بود؟

  3. قلعه راین دارای چند در ورودی است؟

  4. مصالح استفاده شده در ساخت قلعه چیست؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. قلعه راین از بزرگترین بناهای سنگی در جهان است.

ب. قلعه راین در نزدیکی راین در استان کرمان واقع شده است.

ج. ارگ راین دارای دو در ورودی است.

د. ارگ راین تنها دارای بخش عامه ­نشین است.

 

تمرین4: در مورد ارگ راین چه می ­دانید.

 

Answers

تمرین1:    1. خشتی       2. میزبان     3. فرمانروایی      4. حصاری     5. عامه­ نشین      6. خشت

تمرین2: 1 .کرمان      2.  میرزا حسین خان و پسرش       3.  دارای یک در در قسمت شرقی        4. خشت خام

تمرین3:      الف.  غ             ب.   ص           ج.  غ             د. غ


PreviousNext