How the mouse exerted himself

How the mouse exerted himself to the utmost in supplication and humble entreaty and besought the water-frog to grant him access (at all times). مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وصلت جستن از چغز آبی

گفت کای یار عزیز مهرکار من ندارم بی‌رخت یک‌دم قرار
He (the mouse) said, “O dear and affectionate friend, without (seeing) thy face I have not a moment’s rest.
روز نور و مکسب و تابم توی شب قرار و سلوت و خوابم توی
By day thou art my light and (power of) acquisition and strength; by night thou art my rest and comfort and sleep.
از مروت باشد ار شادم کنی وقت و بی‌وقت از کرم یادم کنی
It would be a generous act if thou wouldst make me happy and kindly remember me early and late.
در شبان‌روزی وظیفه‌ی چاشتگاه راتبه کردی وصال ای نیک‌خواه
During (the period of) a (whole) day and night thou hast allowed me (only) breakfast-time for access (to thee), O well-wisher.
پانصد استسقاستم اندر جگر با هر استسقا قرین جوع البقر
I feel in my liver five hundred cravings for drink, and bulimy (morbid hunger) is conjoined with every craving.
بی‌نیازی از غم من ای امیر ده زکات جاه و بنگر در فقیر
Thou, O prince, art unconcerned with my passion: pay the poor-tax on thy high estate, look (kindly) on (this) poor wretch.
این فقیر بی‌ادب نا درخورست لیک لطف عام تو زان برترست
This poor unmannerly wretch is not worthy (of thy favour); but thy universal grace is superior to (regard for) that.
می‌نجوید لطف عام تو سند آفتابی بر حدثها می‌زند
Thy universal grace requires no support (reason to justify it): a sun strikes (with its beams) on (all) ordures.
نور او را زان زیانی نابده وان حدث از خشکیی هیزم شده
Its light suffers no loss thereby, and the ordure is made dry and (fit for) fuel,
تا حدث در گلخنی شد نور یافت در در و دیوار حمامی بتافت
So that the ordure goes into a bath-furnace, is converted into light, and illumines the door and wall of a bath-house.
بود آلایش شد آرایش کنون چون برو بر خواند خورشید آن فسون
(Formerly) it was a defilement, now it has become an adornment, since the sun chanted that spell (exerted that powerful influence) upon it.
شمس هم معده‌ی زمین را گرم کرد تا زمین باقی حدثها را بخورد
The sun also warms the belly of the earth, so that the earth consumes the remaining ordures.
جزو خاکی گشت و رست از وی نبات هکذا یمحو الاله السیات
They become a part of the earth, and herbage springs up from them: even so doth God wipe out evil actions.
با حدث که بترینست این کند کش نبات و نرگس و نسرین کند
To ordure, which is the worst (of things), He does this (favour), that He makes it herbage and narcissus and eglantine.
تا به نسرین مناسک در وفا حق چه بخشد در جزا و در عطا
(Judge, then), what God bestows in (the way of) recompense and bounty on the eglantines (good works) of devotion (performed) faithfully.
چون خبیثان را چنین خلعت دهد طیبین را تا چه بخشد در رصد
Since He confers such a robe of honour on the wicked, (consider) what He bestows on the righteous in the place where He waits (for them).
آن دهد حقشان که لا عین رات که نگنجد در زبان و در لغت
God gives them that which no eye hath beheld, that which is not comprehensible in any tongue or language.
ما کییم این را بیا ای یار من روز من روشن کن از خلق حسن
Who are we to (aspire to) this? Come, my friend, make my day bright with (thy) goodly disposition.
منگر اندر زشتی و مکروهیم که ز پر زهری چو مار کوهیم
Do not regard my ugliness and hatefulness, though I am as venomous as a mountain-snake.
ای که من زشت و خصالم جمله زشت چون شوم گل چون مرا او خار کشت
Oh, I am ugly and all my qualities are ugly: since He planted me as a thorn, how should I become a rose?
نوبهار حسن گل ده خار را زینت طاووس ده این مار را
Bestow on the thorn the springtide of the rose’s beauty: bestow on this snake the loveliness of the peacock!
در کمال زشتیم من منتهی لطف تو در فضل و در فن منتهی
I have reached the limit in perfection of ugliness: thy grace has reached the limit in excellence and accomplishment. 
حاجت این منتهی زان منتهی تو بر آر ای حسرت سرو سهی
Do thou grant the boon sought by this consummate one from that consummate one, O thou who art the envy of the tall cypress.
چون بمیرم فضل تو خواهد گریست از کرم گرچه ز حاجت او بریست
When I die, thy bounty, though it is exempt from need, will weep for kindness’ sake.
بر سر گورم بسی خواهد نشست خواهد از چشم لطیفش اشک جست
It will sit beside my grave a long while: tears will gush from its gracious eye.
نوحه خواهد کرد بر محرومیم چشم خواهد بست از مظلومیم
It will mourn for my deprivation (of beauty), it will shut its eyes to my abjectness.
اندکی زان لطفها اکنون بکن حلقه‌ای در گوش من کن زان سخن
Bestow a little of those favours now, put a few of those (kind) words as a ring into my ear!
آنک خواهی گفت تو با خاک من برفشان بر مدرک غمناک من
That which thou wilt say (hereafter) to my dust strew it (now) upon my sorrowful perception!”


 

PreviousNext

 

Special Offers

What people say about "How the mouse exerted himself"?

No one replied yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *