Persian Idioms and Proverbs: Letter ب (Part 9)

Letter بـ – ب are listed bellow. this is part 9 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter ب.


بلند بالا: بلند قد.
بله بران: قول و قرارهاي قبل از عروسي بين خانواده هاي عروس و داماد.
بنا را به اين گذاشتن كه: چيزي را معيار قرار دادن.
بنا كردن به: شروع كردن به
بنا: قرار
بند آمدن: متوقف شدن.
بند انداختن: برچيدن موي صورت زنان با نخ تابيده.
بندانداز: زني كه با بند موي صورت زنان را در مي آورد، سلماني زن.
به امان خدا گذاشتن: چيزي را رها كردن و آن را به اميد خدا سپردن.
به باد (فنا) دادن: هدر دادن.
به باد كتك گرفتن: كتك زدن.
به باد هم نگو: این راز را به هیچ کس نگو.
به بخت خود پشت پا زدن : فرصت مناسب را از دست دادن.
به بوي کباب آمديم ديدم خر داغ مي کنند: دچار اشتباه بزرگي شدن.
به پاي كسي افتادن: از کسی با التماس درخواستی كردن

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک