Persian Idioms and Proverbs: Letter خ (Part 5)

Letter خـ – خ are listed bellow. this is part 5 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter خ .

خر رفت و الاغ برگشت: همان طورکه بود هست- بهتر نشد
خر كردن: فریب دادن
خر کسی از پل گذشتن: از گرفتاري نجات پیدا کردن
خر کوزه پر از شنبه تا پنج شنبه گچ آوردن و جمعه سنگ کشيدن: کار هميشگي بدون استراحت
خر ما از کُرگی دم نداشت: از ترس زیانی بزرگتر از ادعای خسارت قبلی گذشتم
خر مست: کاملا مست
خر مقدس بودن: کسي که از نفهمي در تقدس افراط کند
خر همان خر است اما پالانش عوض شده: لباس يا مقام جديد در شخصيت فرد تاثير ندارد
خر هميشه خرما نمي ريند: هميشه نمي توان در انتظار همان پيش آمد خوب بود – هميشه فرصت خوب به دست نمي آيد
خر و پف كسي بلند شدن: به خواب عميق رفتن

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک