Persian Idioms and Proverbs: Letter ب (Part 4)

Letter بـ – ب are listed bellow. this is part 4 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter ب.

بال بال زدن: از درد يا بي قراري به خود پیچیدن.
بالا: قد، قامت.
بالاخانه اش را اجاره داده است: عقلش کم است.
بالاتر از سياهي رنگي نيست: وضع از اين بدتر نمي شود.
باید گذاشت در کوزه آبش را خورد: این وعده وفا نخواهد داشت.
ببینیم و تعریف کنیم: در پاسخ به آن که می گوید چنین و چنان می کنم، می گویند.
بپا: به هوش باش – مواظب باش.
بچه عزيز است و ادب عزيزتر: تقدّم عزت ادب در وجود انسان.
بخت برگشته: تيره روز، سياه بخت.
بخت: اقبال، شانس.
بخيه زدن: كوك زدن، دوختن.
بد به دل راه ندادن: خيال بد نكردن، به ترديد دچار نشدن.
بدتركيب: زشت
بدجنس: بد ذات، بد طينت

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک