Story of the sons of ‘Uzayr

Story of the sons of ‘Uzayr

Story of the sons of ‘Uzayr, on whom be peace, who were making inquiries about their father from (one who really was) their father. “Yes,” he replied, “I have seen him: he is coming.” Some (of them) recognised him and became unconscious, (while) others did not recognise him and said, “He has only announced (our father’s coming): what is this unconsciousness?” قصه‌ی فرزندان عزیر علیه‌السلام کی از پدر احوال پدر می‌پرسیدند می‌گفت آری دیدمش می‌آید بعضی شناختندش بیهوش شدند بعضی نشناختند می‌گفتند خود مژده‌ای داد این بیهوش شدن چیست

هم‌چو پوران عزیز اندر گذر
آمده پرسان ز احوال پدر
(The case is) like (that of) the sons of ‘Uzayr who came into the thoroughfare, asking news of their father.
گشته ایشان پیر و باباشان جوان
پس پدرشان پیش آمد ناگهان
They had grown old, while their father had been made young. Then suddenly their father met them.
پس بپرسیدند ازو کای ره‌گذر
از عزیر ما عجب داری خبر
So they inquired of him, saying, “O wayfarer, we wonder if thou hast news of our ‘Uzayr;
که کسی‌مان گفت که امروز آن سند
بعد نومیدی ز بیرون می‌رسد
For some one told us that to-day that man of (great) authority would arrive from abroad after we had given up hope (of seeing him).”
گفت آری بعد من خواهد رسید
آن یکی خوش شد چو این مژده شنید
“Yes,” he replied, “he will arrive after me.” That one (the son of ‘Uzayr) rejoiced when he heard the good tidings,
بانگ می‌زد کای مبشر باش شاد
وان دگر بشناخت بیهوش اوفتاد
Crying, “Joy to thee, O bringer of the good news!” But the other (son) recognised (him) and fell (to the ground) unconscious,
که چه جای مژده است ای خیره‌سر
که در افتادیم در کان شکر
Saying, “What occasion is there for good tidings, O scatterbrain, when we have fallen into the mine (the very midst) of sugar?”
وهم را مژده‌ست و پیش عقل نقد
ز انک چشم وهم شد محجوب فقد
To Opinion it is (merely) good tidings, whereas in the sight of Reason it is ready cash (actuality), because the eye of Opinion is veiled by missing (the object sought).
کافران را درد و ممن را بشیر
لیک نقد حال در چشم بصیر
It is pain to the infidels and glad news to the faithful, but in the eye of the seer it is immediate experience.
زانک عاشق در دم نقدست مست
لاجرم از کفر و ایمان برترست
Inasmuch as the lover is intoxicated at the moment of immediacy, he is necessarily superior to infidelity and faith.
کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست
کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست
Indeed, both infidelity and faith are his door-keeper (who secures him from intrusion); for he is the kernel, while infidelity and religion are his two rinds.
کفر قشر خشک رو بر تافته
باز ایمان قشر لذت یافته
Infidelity is the dry peel that has averted its face (from the kernel); faith, again, is the peel (inner integument) that has gained a delicious flavour.
قشرهای خشک را جا آتش است
قشر پیوسته به مغز جان خوش است
The place for the dry peels is the fire, (but) the peel attached to the spiritual kernel is sweet.
مغز خود از مرتبه‌ی خوش برترست
برترست از خوش که لذت گسترست
The kernel itself is above the grade of “sweet”: it is above “sweet” because it is the dispenser of deliciousness.
این سخن پایان ندارد باز گرد
تا برآرد موسیم از بحر گرد
This discourse hath no end: turn back, that my Moses may cleave the sea asunder.
درخور عقل عوام این گفته شد
از سخن باقی آن بنهفته شد
This (preceding part) of the discourse hath been spoken suitably to the intelligence of the vulgar; the remainder thereof hath been concealed.
زر عقلت ریزه است ای متهم
بر قراضه مهر سکه چون نهم
The gold, (which is) thy intelligence, is in fragments, O suspected one: how should I set the stamp of the die upon clippings?
عقل تو قسمت شده بر صد مهم
بر هزاران آرزو و طم و رم
Thy intelligence is distributed over a hundred important affairs, over thousands of desires and great matters and small.
جمع باید کرد اجزا را به عشق
تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
Thou must unite the (scattered) parts by means of love, to the end that thou mayst become sweet as Samarcand and Damascus. 
جو جوی چون جمع گردی ز اشتباه
پس توان زد بر تو سکه‌ی پادشاه
When thou becomest united, grain by grain, from (after thy dispersion in) perplexity, then it is possible to stamp upon thee the King’s die;
ور ز مثقالی شوی افزون تو خام
از تو سازد شه یکی زرینه جام
And if thou, foolish man, become greater than a mithqál (dinar), the King will make of thee a cup of gold.
پس برو هم نام و هم القاب شاه
باشد و هم صورتش ای وصل خواه
Then thereon will be both the name and the titles of the King and also his effigy, O thou that cravest to attain,
تا که معشوقت بود هم نان هم آب
هم چراغ و شاهد و نقل شراب
So that the Beloved will be to thee both bread and water and lamp and minion and dessert and wine.
جمع کن خود را جماعت رحمتست
تا توانم با تو گفتن آنچ هست
Unite thyself union is (a Divine) mercy that I may be able to speak unto thee that which is;
زانک گفتن از برای باوریست
جان شرک از باوری حق بریست
For speaking is for the purpose of (producing) belief: the spirit of polytheism is quit (devoid) of belief in God.
جان قسمت گشته بر حشو فلک
در میان شصت سودا مشترک
The spirit that has been distributed over the contents of the (mundane) sphere is shared amongst sixty passions;
پس خموشی به دهد او را ثبوت
پس جواب احمقان آمد سکوت
Therefore silence is best: it gives peace to it ( to that spirit); therefore ( I ought to follow the adage) “Silence is the answer to fools.”
این همی‌دانم ولی مستی تن
می‌گشاید بی‌مراد من دهن
This I know, but intoxication of the body is opening my mouth without volition on my part,
آنچنان که از عطسه و از خامیاز
این دهان گردد بناخواه تو باز
Just as in sneezing and yawning this mouth becomes open without your willing it.


 

PreviousNext

 

Special Offers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74% OFF

Download Instantly

X

How Does It Work?

Find Books

1. Find eBooks

Locate the eBook you wish to purchase by searching for the title.

add to cart

2. Add to Cart

Add the eBook to your cart.

checkout

3. Checkout

Complete the quick and easy checkout process.

download

4. Download

Immediately receive the download link and get the eBook in PDF format.

Why Buy eBook From Learn Persian Online?

Save money

Save up to 75% compared to print

Instantly download

Instantly download and access your eBook

help environment

Help save the environment

Access

Lifetime access to your eBook

Test titles

Over 200 Farsi learning books available

Customers

Over 25,000 happy customers

Star

Over 5,000 reviews with an average rating of 4.6 out of 5

Support

24/7 support

Anywhere

Anytime, Anywhere Access

Find your book

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!